De Boomklever Juni 2014

Page 12

.:.: .·� l ..

Insecten

·:

" •

·'·

Insecteninventarisatie voormalig Militair domein Inleiding Het voormalig militair domein in het noordwesten van het Meerdaalwoud is sinds enkele jaren eigendom geworden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit gaf hen de k ans om in dit deel van het bos aan heideherstel te doen. Bij veel natuurliefhebbers zijn de verwachtingen van dit uniek heidestukje zeer hoog. Dit was dan ook een reden voor de Natuurstudiegroep Dijleland om al eens een kijkje te gaan nemen kort na het heideherstel, en meer bepaald met de focus op insecten. De bedoeling is dit onderzoek na enkele jaren nog eens te herhalen, om te kijken welke soorten zijn toegenomen of zich nieuw hebben gevestigd in het gebied.

Excursies

Studiegebied Het studiegebied bestaat uit 3 percelen waar

Tijdens de lente en zomer van 2013 werden

grote heideherstelwerken zijn uitgevoerd. De

3 excursies georganiseerd: op 25 mei, 14 juli

percelen bevinden zich tussen de Weertsedreef,

en 18 augustus. Op de eerste excursie waren

de Meerdaalweg, de Langendaalstraat en de

we met een 8-tal mensen, de tweede met een

ethensebaan. De percelen zijn aangeduid

5-tal en de derde met twee. Op de excursies

op een Google Earth luchtfoto in Figuur 1.

in mei en juli waren de weersomstandigheden

Het oo telijke perceel, nummer 1, is het minst

relatief gunstig, met voldoende activiteit van

ontwikkeld met nog op veel plaatsen een zeer

de aanwezige insectensoorten. Op de excursie

ijle vegetatie. Hier lijken de herstelwerken

in augustus waren de weersomstandigheden

het meest recent te hebben plaatsgevonden.

minder gunstig, met koude temperaturen

Het gaat om grotendeels lage vegetaties,

en bewolkt weer. Tijdens de korte zonnige

maar op

periode konden echter toch insecten worden

ommige plaatsen ook een ruigere

begroeiing met pionierssoorten zoals distels.

gezocht en waargenomen.

Het we telijke perceel, nummer 2, is al in

en 2 bestaan uit een open vlakte met enkele

een verder ontwikkeld stadium met veel truikheide van zo'n 2 jaar oud. De meest we telijke strook, nummer 3, werd enkel

vrijstaande bomen, en omgeven door een (niet ontwikkelde) bosrand. De focus werd gelegd

tijden

sporadisch bekeken. Perceel 3 werd enkel

de eer te excursie bezocht en bevat als restanten van de bunker die er vroeger stonden. In deze nog

grondophogingen

percelen

worden

grazers

ingezet,

maar

wordt ook maaibeheer uitgevoerd. Voor het onderzoek werd bij het ANB een vergunning verkregen om tijdens de lente en zomer een aantal excursies te organiseren. Het gebied i namelijk ontoegankelijk wegens de kwet baarheid.

46

De Boomklever

-

juni 2014

De percelen

1

op de open vlakte, maar ook de bosrand werd tijdens de eerste excursie bezocht, omdat hier geen heidevegetatie aanwezig was en de tijd beperkt. Voor mieren werd tijdens de tweede en derde excursie niet meer gezocht naar de reeds gevonden soorten, behalve voor Kokersteekmier.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.