De Boomklever Maart 2014

Page 4

Overzicht vn11 de zm1dgroeve Gm1ze111m1 te

eerijse/

Huldenberg. Foto: Kristie11 Vennnele11

Het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) heeft in 20 1 2 het initiatief genomen om een Stuurgroep Vroedmeesterpad op te richten. Deze Stuurgroep werkt samen aan het 'Totaalplan Vroedmeesterpad', dat voor elke populatie nauwgezet de knelpunten opvolgt en nieuwe habitats tracht aan te leggen. Het RLD heeft de laatste jaren al heel wat gerealiseerd voor de soort. Ook in de groeve Ganzeman in Huldenberg, die in beheer bij Natuurpunt is, bewoog er heel wat de laatste jaren. Een stand van zaken.

Populaties in het Dijleland De Vroedmeesterpad komt op dit ogenblik in

De waarden van de criteria worden door 13

Vlaam -Brabant voor in Bertem, Huldenberg,

indicatoren bepaald. De belangrijkste reden

Overijse en Sint-Genesius-Rode.

voor de ongunstige toestand is dat geen

(Adriaens

enkele populatie boven de 50 roepende dieren

(meta)populaties

uitkomt. Een niet-geregistreerde waarneming

ogenblik

van 50 roepende dier.en (Lewylle, 2011) geeft

ongun tig (Lewylle, 2011 en 2012). De lokale

aan dat dat de soort in de periode 2008-2009 in

taat van instandhouding wordt voor de

de zandgroeve Ganzeman op zijn hoogtepunt

Vroedmee terpad bepaald aan de hand van

was: de staat van instandhouding van de

3 criteria, nl. de toestand van de populatie

populatie in de zandgroeve was toen dan ook

(larven+adulten), de waterhabitatkwaliteit en

gunstig (Engelen & Jooris, 2009). In opdracht

Tervuren, De

taat

instandhouding

van

2006)

van

et

al.

in

Vlaam -Brabant

alle is

op

dit

de landhabitatkwaliteit, en kent drie niveaus:

van de provincie werd er in de periode 2011-

goed, voldoende en ongun tig.

2012 zeer intensief gemonitord.

2

De Boomklever"

-

maart

2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.