De Boomklever Maart 2014

Page 26

' .. ·1 '.!t,,• Vogels

, :·": :

.. .

·

-��

Opmerkelijke vogel\Vaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 201 3 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante

vogel waarnemingen in het

Dijleland beslaat voornamelijk de periode september - november 2013. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2013

-

februari 20 14 omvatten.

Waarnemingen worden voor 5 maart 2014 ingevoerd op

www.waarnemingen.

be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende,

0486/ l 2 58 77, kelle.moreau@gmail.com. .

.

Waarnemingen

van

Wintertaling,

onder

meer

Krakeend,

Knobbelzwaan,

Tafeleend,

Patrijs, Slobeend,

Kuifeend,

Dodaars,

Fuut, Aal cholver, Blauwe Reiger, Wespenclief, Bruine Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kievit,

Witgat,

Stormmeeuw,

Zilvermeeuw,

Kleine Mantelmeeuw, alle uilen, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik, alle zwaluwen, Grote Gele Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek, Cetti's Zanger, Vuurgoudhaan, Matkop, Roek, Ringmus, Keep,

Putter,

Kneu,

Goudvink,

Appelvink,

Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Waarnemingen be al

die

op

www.waamemingen.

onzeker werden gelabeld of waar niet tot

exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden

voor dit

overzicht

niet weerhouden.

Meerdere waarnemingen dienen door het Belgisch Avifaunisti ch

Homologatiecomité

(BAHC)

beoordeeld te worden vooraleer ze definitief op de Dijleland e lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd. Gebiedsafkortingen WLS =Wil ele/Vijvers Bellefroid, LP = Kes el-Lo/ Leopoldspark, ZW=Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, =

Oud-Heverlee/Z, = weilanden

Oppem

tussen

Bogaardenstraat

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = eerijse/Crote Bron (deel Doode Bemde), NKV= eerij e/ Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/ KMMA 24

=

Koninklijk

De Boomklever .

lu eum voor Midden-Afrika. maart

2014

De meeste waarnemingen van pleisteraars (34 waarnemingen in totaal) hadden nog steed betrekking op de familie van OHZ (2 a d + 4 jongen) die tijdens het najaar pendelden tussen SAR, NGB en OHZ (1. Nel, E. Toorman, P. Moysons e.a.). Verder waren er de volgende waarnemingen van overtrekkende Grauwe ZW ex. Ganzen:15/09 9 te Leefdaal/plateau O. Nysten)29/09 & 15/ 10 telkens 3 ex. ZW te plateau Moor el­ Sterrebeek (0. Hendrickx)l 9/10 5 ex. Z te Leefdaal/plateau (K. Moreau, L. Hendrickx)21/10 11 ex. NO te Kessel-Lo/C (D. Michiels)30/10, 13 & 11/11 resp. 4, 81 & 11 ex. Z te Kessel-Lo/Kesselberg (G. Vandezande)

Toendrarietgans Anser serrirostris 23/11 62 ex. Z te Winksele (L. Smets) Vijf niet nader gedetermineerde rietganzen die op 29/11 naar N over Leefdaal/plateau vlogen O. Nysten, 1. Nel) behoorden wellicht ook tot deze soort.

Kolgans Anser albifrons

AVP=Heverlee/Abdij van Park,

OHZ

Grauwe Gans Anser anser

02/10 46 ex. ZO te Meerbeek/pompstation (A. Smets) 05/10 42 ex. N te Leefdaal/plateau (L. Hendrickx, 1. Nel, K. Moreau, F. Vandeputte)

07/10 13 ex. NO te Kessel-Lo (J. De Rycke, G. Vandezande) 12/10 7 ex. Z te Wijgmaal (L Smets) 13/11 6 ex. Z te Kessel-Lo/Kesselberg (G. Vandezande)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.