De Boomklever Juni 2013

Page 11

Het Lovenaerenbroek is een natuurreservaat in het Provinciaal domein van Kessel-Lo, vlak naast het ecocentrum.

De naam van het reservaat verwijst naar het grote

moerasgebied, dat zich tot in de jaren '50 van vorige eeuw uitstrekte in de Dijlevallei tussen Leuven en Wilsele.

Het natuurreservaat vormt het laatste relict van dit voor­

malige moeras en kent nog steeds een bijzondere soortenrijkdom van moerasplanten. Over de typische fauna is veel minder bekend. Daarom voerde Nobby Thys in 2012 een gerichte inventarisatie van waterkevers uit. Dit artikel beschrijft de biotopen in het reservaat en de belangrijkste vondsten van het onderzoek.

Beschrijving van het gebied Het re ervaat heeft actueel een oppervlakte van circa 3 ha en bestaat hoofdzakelijk uit dotter­ gra land en elzenbroekbos.. Daarnaast vinden we er ook natte ruigten met moera pirea en grote zeggevegetatie . Het re ervaat ligt in een laagge­ legen kwelzone: het grondwater schommelt jaar­ rond rond het maaiveld en is rijk aan kalk en ijzer. Dat weerspiegelt zich ook in het voorkomen van de zeldzame Paddenrus, een belangrijke indicator voor kalkrijk grondwater. De graslanden bevinden zich ter hoogte van een voormalige waterkerskwekerij. Het eerste per­ ceel wordt sinds 1997 als hooiland beheerd door Natuurpunt en is conform oude topografische kaarten altijd open nat grasland geweest. In de periode voor 1997 lag hier een waterkerskwekerij. De soort groeit nu nog altijd in het dichte netwerk van de grachtjes. Hoog twaarschijnlijk werd het gebied toen ook via maaibeheer onderhouden.

In de meeste jaren wordt er 2 maal gemaaid, een eerste keer rond eind juni, een tweede keer in het najaar. We letten er ook op dat lang de randen steeds enkele ruigtevegetaties ge paard blijven. Dit verhoogt de structuur voor fauna en creëert ook zone waar insecten kunnen overwinteren. Sinds 2008 zetten we ook in op het her tel van de grondwaterinvloed: hiervoor worden jaarlijks 1 of 2 grachtje ondiep geruimd om het regenwater versneld af te voeren zodat het gebufferde grond­ water beter de wortelzone bereikt. In 2008 werd circa 0.5 ha opgehoogde gron­ den afgegraven tot op het origine! maaiveld en eveneen twee maal per jaar gemaaid. Sind dien i ook hier een dottergra land in ontwikkeling met soorten al paddenru , moera spirea, echte koekoeksbloem, moera rolklaver en moeras-ver­ geet-mij-nietje. Daarnaa t werd centraal een grote poel uitgegraven: hier vinden we nu een goed ont­ wikkelde waterplantenvegetatie met o.a. kran wieren en vederblad. De oevers be, taan uit wat riet en lisdodde. De Boomklever

-

juni

20 1 3

S7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.