De Boomklever September 2012

Page 17

Foto: Sn111 & Kntrie11 De Bncker-Rei;nders

Visnre11d

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving •

maart 20 1 1

-

mei 20 1 2

-�-� " overzicht

Dit

van

opmerkelijke

en

interessante

vogelwaarnemingel'I -

- ;::J/#

..-.:; ir\-_het_ �...,.-.=a:--

--

-�-

-

-=-==--

beslaat voornamelijk de periode maart - mei 2012. De bestreken regio-omvat de�mëen en-

---

Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overi1se, �ren eri de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode juni- augustus 2012 omvatten.Waarnemingen worden voor 5 september 2012 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486112.58.77, kei le.moreau@gmail.com.

Waarnemingen van onder meer Patrij , Knobbel­

te worden vooraleer ze definitief op de Dijleland e

zwaan, Bergeend, Smient, Krakeend, Slobeend,

lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden

Wintertaling,

Pijlstaart,

Tafeleend,

Kuifeend,

du onder voorbehoud gepubliceerd.

Dodaar , Fuut, Aal cholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk,

Havik,

Water nip,

Waterral,

Stormmeeuw,

Kievit,

Zilvermeeuw,

Witgat, Kleine

Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Bo uil, Ransuil, Ijsvogel, Gele

alle

spechten,

Kwikstaart,

Koperwiek,

Cetti's

Veldleeuwerik,

Gra pieper, Zanger,

Grote

Kram vogel, Vuurgoudhaan,

witkoppige Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, P utter, Sijs, Kneu, Goudvink, Appelvink,

Geelgor , Rietgor

en alle

exoten

werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. In een aantal gevallen gaat het hierbij om bijzondere broedvogelsoorten, waarover in een volgende Boomklever afzonderlijk zal worden

Gebiedsafkortingen WLS=Wil ele/ Vijver Bellefroid, LP= Kes el-Lo/Leopold park, AVP= Heverlee/Abdij van Park, ZW =Oud-Heverlee/Zoete Water , OHN=Oud-Heverlee/ N, OHZ=Oud-Heverlee/ Z, Oppem= weilanden tu en Bogaarden traat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en GB, GB= Neerij e/Grote Bron (deel Doode Bemde), KV == eerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR =Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/ KMMA =Koninklijk Mu eum voor Midden-Afrika.

bericht. Waarnemingen die op www.waarnemingen.be al

onzeker werden gelabeld of waar niet tot

Kwartel Cot11rnix cot11mix waren

opvallend

chaar

tijdens

het

exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan,

Kwartels

werden voor dit overzicht niet weerhouden. In

voorjaar van 2012. De enige waarnemingen betroffen

het fenologisch overzicht werden voor elke oort

een opvliegend ex. op 1/05 en een zp op 4/05 te

de twee eerste waarnemingsdata op verschillende

Korbeek-Dijle/plateau (R. Stok , F. Yandeputte), een

plaat en opgenomen, tenzij het bij de eer te waar­

zp te Leefdaal/plateau op 23/05

neming om (een) doortrekker(s) ging. Meerdere

telkens een zp te Erp /Doren veld op 24, 29 en 31/05

waarnemingen dienen door het Belgisch Avifau­

(P. Standaert, M. Mergaert , A. Smet ) en een zp te

nistisch Homologatiecomité (BAHC) beoordeeld

Bertem/Koeheide op 2 /05 (G. Bley ).

De Boomklever

-

O.

_

_ .----

--:::-r-�-

-

Kempeneer ),

september

2012

59

-=

-

-=-==== _::....,.._