De Boomklever September 2012

Page 15

�* .:»-.� _ ·, -�

Vogels

""-. �"-!

De Big Jump van de Waterspreeuw De Waterspreeuw

-"A

�l!liir.fii';.._·

(Cinclus cinclus) is een soort die onmiddellijk

beelden

oproept van heldere, klaterende Ardense riviertjes. De waarneming van een juveniel exemplaar langs de Dijle net over de taalgrens in Waver in juli 2012, en kort nadien ook een juveniel op de Laan in Tombeek, veroorzaakten dan ook heel wat commotie. Oudere waarnemers kenden echter nog geruchten van oude

-

$

broedgevallen. Zou het hier dan gaan om een terugkeer die toch iets

minder uit de lucht komt vallen dan eerst gedacht?

Ee11 liistorisclie foto: de eerste juveniele Waterspree11w i11 liet D1jlebekke11 va11 de 21ste eeuw, gekiekt met een iP'1011e. Waver, 20/06/2012. Foto: Mr. Laverd11re.

Het daagt in het zuiden Gezien beide waarnemingen in de zomer van 2012 flirtten met de taalgrens, rees het vermoeden dat een eventueel broedgeval zich waarschijnlijk bij onze zuiderburen zou hebben voorgedaan. Die andere leuke Ardense soort, de Bosbeekjuffer

(Caleopteryx virgo), bleek trouwen ook uit die con­ treien af te zakken naar onze kant van de taalgrens. Een zoektocht op het Internet leverde een bijzonder mooi artikel van onze Waal e tegenvoeters in de

Onze

zuiderburen

beschikken

nog over

heel

wat interessante informatie. Zo blijken er na het verdwijnen al

broedvogel, toch nog heel wat

winterwaarnemingen te zijn: in de vallei van de Laan in Renipont (volledige overwintering van

een

individu

begin jaren

vanaf

eind

jaren

'90) en langs de

ri de

'80

tot

Fonteny

stroomopwaarts van de bezinking bekken

van

Genappe (2 ex. meerdere keren waargenomen in december 2007 door Emmanuel Vas art). Er i ook de intrigerende waarneming van een exem­ plaar op 8 maart 2011 op de Dijle in Bou val. Aan Vlaamse kant zijn de waarnemingen tot hiertoe heel wat schaar er. Vogels in het Dijleland meldt !echts 1 overwinteraar op de

Molenbeek in

Korbeek-Lo in 1987.

Bruant Wallon van maart 2012 op (ook steeds te raadplegen via een link op de openingspagina van onze website) waarop dit artikel grotendeel gebaseerd is. Naar aanleiding van de eerste waar­ neming van een Waterspreeuw in het Dijlebekken sinds jaren (in Bousval in 2011) kwam hier een on­ gelooflijke lijst van broedgevallen boven water.

fen poging tot reconstructie De schat aan informatie waarover onze Waal e vrienden blijken te be chikken, werpt een heel ander licht op de spectaculaire intrede van de Waterspreeuw afgelopen zomer.

fen schat aan informatie

Zoals we het nu kunnen recon trueren, lijkt het erop dat de Waterspreeuw in de vorige eeuw een zeldzame, maar vermoedelijk wel jaarlijkse

Broedgevallen werden voor het eerst gerappor­

(mogelijk zelfs met meerdere koppels) broedvogel

teerd net over de taalgrens in Bossut -Gottechain in

was op ver chillende zijriviertje van de Dijle.

1934 en misschien ook in 1950. Tevens in La Hulpe in 1955, in de vallei van de Train van 1960 tot 1963

Dit i

minder vreemd dan het mis chien op

en in Villers-la-Ville in 1960-1961 en 1967. Op deze

het eerste gezicht lijkt. Ik heb in het zuidelijke

laatste plek broedde de Waterspreeuw langs de

deel van de Vlaamse Dijlevallei (en zeker in de

T hyle (een zijriviertje van de Dijle) ter hoogte van

Laanvallei) altijd al een beetje het gevoel in de

de molen stroomopwaarts van de bekende abdij.

Ardennen te zijn.

Voor het laatst zou de Waterspreeuw hier zelf nog in de jaren '80 gebroed hebben. De Boomklever

-

september

2012

S7