De Boomklever September 2012

Page 10

:;.

:,�­

Biodiversiteit ·-

·7.

Het i bekend dat deze nachtvlinders in het voorjaar op wilgen foerageren en ik waar chijnlijk hieraan de kom t van deze vlinder te danken heb. De rup en leven op eik, die in bosranden taan. De vlinders

Met het verschijnen van het nieuwe boek van Phil Sterling en Mark Parsons "Micro moths of Great Britain and Ireland" met een 800-tal soorten, getekend door dezelfde illustrator als de veldgids voor Nacht­

ver preiden zich ver van hun habitat. Volgens

vlinders, namelijk Richard Lewington, hoop ik de

de

gevangen micromotten gemakkelijker op naam te

zouden

Ukrnoth .org.uk mee te

van

rup en

de

zoals

Lithophane-soorten

ver chillende

kunnen brengen.

tot kannibalisme neigen. Ik heb hiervan geen beves­ tiging gevonden in andere literatuur.

Met dank aan de ploeg achter Waarnemingen.be

In de vlinderval heb ik regelmatig nevenvangsten

stelselmatig deed vergroten.

die mij regelmatig bij tuurde en zo mijn kenru van o.a. schietmotten, wespen, kevers, hommel .

Paul & Krista N uyts paul. nuyts1@telenet.be

Ook Meikevers komen regelmatig de val opzoeken. Indien zij in grote aantal­ len voorkomen kunnen ze de nachtvlinders in de val erg b�schadigen.

Alle foto's in dit artikel zijn gemankt door de nu rte11r.

Hiernaast een foto van een

nevenvang t:

een

imago van een Gevlekte

Referenties

mierenleeuw.

British mot/15 a11d butterflies, a photographic guide va11 Chris Mn11ley Die Sclunetterlinge Baden -Wiirttemberg van Giinter Ebert Veldgids voor

nchtvlinders van Phil Sterling en Mark Pnrsons

11k111otlis.org.11k v li11dernet.nl wnnrnemi11ge11.be

Gevlekte 111ierenlee11w

De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel V: Geometridae

(Spanners)

Zoal in de vorige delen wordt de zeldzaamheid aangeduid als volgt: *

Algemeen

**

Vrij algemeen

Agriopis leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], -

***

Zeldzaam

****

Zeer zeldzaam

Kleine voorjaarsspanner

-

**

Agriopis marginaria (Fabricius, - Grote v oorjaarsspanner

-

1777)

**

Acasis viretata (Hübner, 1799) ** Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) -

-

Najaar

panner

-

** Grote voorjaarsspanner

52

De Boomklever

-

september 2012

Foto: CJ1a11tal.Deschepper

1775)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.