De Boomklever Juni 2011

Page 9

Bijzondere kevervondsten (Coleoptera) in de Dijlevallei in de winter van 201 1 Tijdens de winter lijkt insectenzoeken misschien een zinloze bezigheid. Dat is echter niet helemaal waar. De eerste drie maanden van het jaar zocht ik immers naar kevers in het Dijleland en verzamelde zo toch een 50-tal soorten. In vele gevallen ging het hier op xylobionte of houtbewonende kevers. Onder die 50 soorten bevonden zich ook twee zeer zeldzame kevers en enkele andere interessante soorten die ik hieronder kort beschrijf

Phloiophilus edwardsii

Toch is de zeldzaamheid reëel en kan ze

(familie Phloiophilidae)

niet

enkel

door

de

verborgen

levenswijze

verklaard worden. P edwardsii heeft immers Op 29 januari 2011 bekeek ik een Berkenzwam

een

Pïptoporus betulinus in de bosrand aan het

ontwikkelen

heideveld

Paarse eikenschorszwam Peniophora quercina.

Rodebos. aan

de

in Ik

het

Vlaams

zag

een

onderkant

natuurreservaat

piepklein

van

de

erg

specifieke

levenswijze.

De

larven

zich vrijwel uitsluitend in

de

kevertje

Deze zwam groeit op dode takken van levende

zitten.

eiken waar hij een soort natuurlijke snoeier is.

zwam

naam

De kever schijnt daarbij een voorkeur te hebben

brengen als Phloiophilus edwardsii. P. edwardsii

voor eiken die blootgesteld staan aan weer en

komt verspreid voor in geheel Noordwest en

wind (Alexander 2005). P. edwardsii komt dan

Thuisgekomen kon

ik

de

kever

op

Midden-Europa, maar heeft de naam overal

ook vooral voor in open parklandschappen

uiterst zeldzaam te zijn (Wielink et al. 2010).

met grote vrijstaande eiken of aélil bosranden.

Ze staat als "Bedreigd" op de rode lijst in

In het Rodebos werd de soort aangetroffen in

Duitsland en als "Nationally Scarce" op die van

een warme bosrand, waar inderdaad Paarse

het Verenigd Koninkrijk. In België is de soort

eikenschorszwam groeide.

ook erg zeldzaam. Ze werd bijvoorbeeld niet aangetroffen tijdens de intensive inventarisatie

Colydium elongatum

van een aantal bosgebieden in de provincie

(familie Colydiidae)

Limburg (Crêvecoeur, persoonlijk mededeling). De schijnbare zeldzaamheid van de soort is

Aan de Kromme dreef in het Meerdaalwoud,

echter ook gedeeltelijk te verklaren door haar

in bosreservaat "Heide", wordt er al jaren

verborgen levenswijze. Ze is immers tijdens de

grondig gekapt om een iets meer open bos te

winterperiode 's nachts actief, een tijdspunt dat

creëren. In januari en februari 2011 lagen langs

er niet veel keverliefhebbers actief zijn.

de dreef een aantal gekapte eiken van redelijke leeftijd klaar om uit het bos verwijderd worden. Dit geeft de keverliefhebber de kans om naar xylobionte kevers te zoeken zonder daarbij de biotopen van deze dieren te verstoren. Onder de schors van de daar opgestapelde eikenstammen

werden

een

aantal

kevers

aangetroffen die in de gangen schorskevers

(Scolytidae) leven. De kevers leven daar van afval of als rovers van andere keverlarven.

Phloiophilus edwardsii is een zeer zeldzame, winteractieve kever - foto Udo Schmidt, http://www. flickr.comlpeople/coleoptera-us/

De Boomklever

-

juni

201 1

35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.