De Boomklever Juni 2011

Page 27

Bedreigde amfibieënsoorten in het Dijleland vrijwilligers van Hyla en Natuurpunt werd

De Kamsalamander

besloten een eerste reeks van herstelwerken uit komt

te voeren. Op één plaats in Wijgmaal werden

Dijlevallei.

vier nieuwe poelen aangelegd door RLD i.s.m.

Volgens de Hyla-databank zijn er slechts vier

Natuurpunt. De stad Leuven legde een poel

populaties in de bovenloop van de Dijle en

aan nabij een oude Dijlemeander, eveneens

De niet

grootste,

inheemse

wijdverspreid

salamander

voor

in

de

één populatie in het Meerdaalwoud te vinden.

in Wijgmaal. In Herent nam een particulier

Bovendien

toevallig

werden

er

de

afgelopen

jaren

het

initiatief

een

voormalige

nog amper Kamsalamanders gemeld in het

voortplantingspoel te herstellen. Met het ANB

werkingsgebied van NWG Dijleland. Nochtans

werd overlegd om de beschaduwing rondom

wordt de soort in Vlaanderen in meerdere

een

(grote) valleigebieden aangetroffen; o.a. in de

ongedaan te maken 1• De VLM had oor naar

Demer- en de Getevallei. Werd er de laatste

uitgebreid advies bij de herinrichtingswerken

jaren weinig geïnventariseerd of werden er

van de Anti-Tankgracht te Haacht.

daadwerkelijk weinig

tot geen

aantal

poelen

in

het

Meerdaalwoud

exemplaren

gevonden? Een vraag die voor heel Vlaams­

Op plaatsen waar er gericht gewerkt wordt

Brabant relevant bleek. De aanleiding voor een

in

provinciaal project!

tegenwoordig meestal succes geboekt. Het zal

functie van

zeldzame amfibieën,

wordt

zaak zijn op het huidige elan verder te werken De eerste, voorlopige result'àten van dit project

en wat geluk te hebben dat er nog voldoende

geven aan dat de Kamsalamder op slechts twee

individuen aanwezig zijn om een gezonde

locaties in het 'Leuvense' werd gevonden anno

populatie te stichten. Of er ook in het Dijleland

2010 en dit telkens in (zeer) lage aantallen. In

duurzame populaties Kamsalamander mogelijk

Wijgmaal werd nog een enkeling waargenomen

zijn? Ja! Al zal er een grondige inhaalbeweging

en in Tervuren werd een nieuwe vindplaats

nodig zijn en zal de soort beter moeten worden

ontdekt

opgevolgd.

(3 ex.). Ondanks een uitgebreide

inventarisatie

werden

op

de

overige

vindplaatsen in Herent, Sint-Joris-Weert en een

De Vroedmeesterpad

tweede locatie in Wijgmaal geen individuen gevonden.

Net

buiten

het

werkingsgebied

Na die grote salamandersoort is het nu de

van NWG Dijleland werd echter onverwacht

beurt aan een eerder kleine paddensoort. De

een individu

in

verspreiding van de V roedmeesterpad stopt

Kampenhout, en er werd nog een relatief grote

net ten noorden van de taalgrens. De weinige

populatie aangetroffen in de Anti-Tankgracht te

populaties in Vlaanderen zijn beperkt tot het

aangetroffen

in

een

tuin

Haacht.

zuiden van de as Brussel - Leuven, Borgloon en de V oerstreek. In tegenstelling tot een tiental

De conclusie van de eerste verkenningsronde

jaar geleden worden er in Vlaams-Brabant

is dat op plaatsen met populaties vooral de

hogere aantallen waargenomen dan in Limburg.

toestand van de poelen zeer slecht is. Meerdere

In Borgloon en Voeren zakten verschillende

poelen

populaties in elkaar, terwijl een populatie in

worden

beschaduwd

door

bomen,

bevatten vis, zijn verland en/of geëutrofiëerd.

Neerijse, Vlaams-Brabant, aangroeide tot meer

Mochten er op deze locaties nog adulten

dan 100 individuen.

voorkomen,

dan

kunnen

de

larven

niet

metamorfoseren in de aanwezige waterpartijen. In samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland,

de

stad

Leuven,

de

VLM

en

1

De behandelde beheermaatregelen

hielden rekening met het voorkomen van de Vuursalamander in het Meerdaalwoud. De Boomklever ·

juni

201 1

53