De Boomklever Juni 2011

Page 25

In de zomer van 2009 werd in de provincie Vlaams-Brabant een kleine populatie Vroedmeesterpadden (Alytes obstetricans) ontdekt op het domein van Ganspoel in Huldenberg. Er werden maximaal zeven roepende mannetjes waargenomen. Waarschijnlijk gaat het om zwervende dieren uit de populatie van Neerijse, die iets meer dan twee kilometers noordoostwaarts ligt. De Vroedmeesterpad werd in de Vlaamse Rode Lijst van amfibieĂŤn en reptielen opgenomen in de categorie 'met uitsterven bedreigd'. Bovendien is het een Provinciale Prioritaire Soort (PPS) en een koesterbuur van de provincie Vlaams-Brabant. Deze provincie draagt dus een bijzondere verantwoordelijkheid voor de soort omdat ze er relatief meer voorkomt dan in de meeste andere provincies.

De Vroedmeesterpad is een warmteminnende

uitgewerkt. Aan de voet van de helling ligt een

soort. Ze leeft in Vlaanderen op de noordelijkste

relatief grote maar ondiepe veedrinkpoel waarin

grens van haar Europees verspreidingsgebied.

echter geen larven van Vroedmeesterpadden

Om

haar warmtebehoefte,

werden gevonden. Deze poel wordt volledig

worden Vroedmeesterpadden vaak op zuidelijk

betreden door vee en is sterk eutroof. Bovendien

te

voldoen

aan

gerichte(= warme) hellingen aangetroffen. Ook

wordt ook het neerslagwater van een deel van

op het domein Ganspoel wordt de soort vooral

de hoger gelegen Limburg Stirumlaan hierin

aangetroffen op een zuidhelling, roepend onder

afgevoerd. Ook het strooizout dat in de winter

zwarte folie in de directe omgeving van de

op die weg wordt gebruikt, stroomt uit naar

poel. In een aantal foliegaten werd echter een

deze poel.

bodembedekker (Cotoneaster sp.) aangeplant. Binnen enkele jaren zal deze bodembedekker

HYLA,

de folie volledig overschaduwen waardoor de

Natuurpunt,

zuidhelling minder geschikt zal zijn als habitat

van

een

behoud de

lokale

behoeden,

amfibieĂŤn werkgroep adviseerde

bij

van

de

opmaak

soortbeschermingsplan

waarbij

zowel aandacht werd geschonken aan

voor Vroedmeesterpad. Om te

de

populatie

van

moeten

soortbeschermingsmaatregelen

uitsterven dringend

en

waterhabitat.

de

optimalisatie

van

land-

het en

Intussen werden reeds enkele

beheermaatregelen uitgevoerd.

worden

De Boomklever

-

juni

201 1

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.