De Boomklever Juni 2011

Page 15

observeren zijn op een foto.

In tabel 1 worden de waarnemingen en aantal soorten

per

soortengroep

weergegeven

in

Voor de gemaakte analyses geloven we dat

het Dijleland. De populairste soortengroep is

de wet van de grote getallen afwijkingen in

zoals verwacht de groep van de vogels. Ruim

conclusies in bijna alle gevallen zal uitrniddelen.

60% van de waarnemingen behoort hiertoe.

Conclusies kunnen naast de biodiversiteit in

Dat is zowat een factor tien meer dan de

het Dijleland ook betrekking hebben op de

soortengroepen die hierna het meest gemeld

inventarisatiegraad,

werden. Toch worden de vogels ver gepasseerd

waarnemingseffecten

en

punten waarop het systeem van waarnemingen.

wat

be nog kan worden verbeterd.

door zowel nachtvlinders, paddenstoelen en

betreft

geobserveerde

soortenrijkdom

planten. Op de korte tijdspanne sinds de opstart

Inventarisatiegraad van de soortenrijkdom op dijleland. waarnemingen.be

van waarnemingen.be lijkt de toename van nachtvlinders

en

paddenstoelen momenteel

nog in rechte lijn te gaan (zie figuur 1). Het Tot op het moment dat we deze analyse maakten

(30/01/2011)

waren

er

in

aantal nieuwe planten per jaar lijkt sinds vorig

totaal

jaar al te vertragen, maar als iedereen blijft

133754 zekere waarnemingen ingevoerd op de

doordoen als voorheen kunnen we dit jaar nog

regiopagina met een waarnemingsdatum tot

enkele tientallen soorten verwachten. Voor

voor Nieuwjaar 2011 (bijna 4% van het totaal

goed gekende soortengroepen zoals planten is

op waarnemingen.be). Voor het Dijleland senso

meer dan 50% van de algemenere soorten (zoals

stricto (s.s., zie boven) gaat het om 72,5% van

gedefinieerd op waarnemingen.be) ingevoerd

die gegevens en bijna de helft hiervan werd

voor onze regio. Het lagere percentage aan

geobserveerd in 2010.

gemelde algemene soorten paddenstoelen en nachtvlinders lijkt de bovenvermelde trend te bevestigen dat we nog een eind te gaan hebben.

Tabel 1. Inventarisatiegraad van soorten in het Dijleland

T.e.m. 2007

2008

2009

2010

Nachtvlinders en micro's

83

230

386

575

Paddenstoelen

122

349

550

795

Planten

113

260

590

704

Figuur 1. Cumulatief tijdsverloop 900 van het aantal waargenomen soorten voor nachtvlinders, 800 paddenstoelen en planten. 700 600 500

• Nachtvlinders en micro's

400

• Paddenstoelen

300

•Planten

200 100 0 T.e.m. 2007

2008

2009

2010 De Boomklever

-

juni 201 1

41