De Boomklever Maart 2011

Page 8

lepe11pnge op de Kruidvlier - foto: Mnrc Herremnns Zowel

in

2009

nis

2010

werd

in

Vlaams-Brabant,

in

het

knder

van

de

provinciale

Bijzondere

Nnt1111rbeschen11ingsprojecten, steekproefsgewijs gezocht nnnr lepenpnge (Satyrium w-album). Dit leverde reeds heel wat 11ieirwe verspreidingsgegevens op. Tijdens de vliegperiode van de soort in 2011 steken we nog een tandje bij e11 wordt ee11 i /1tensie/ verspreidi11gsonderzoek uitgevoerd. Het Dijlelnnd vormt op VI.an mse schaal een belangrijke regio voor de lepenpage. Dit blijkt zowel uit historische nis recente waarnemingen. Mits de nodige medewerking vn11 vrijwilligers uit de regio zal het belang van de regio voor de soort ongetwijfeld bevestigd worden en nieuwe populnties gevo11den worden. Hopelijk drnngt ook 11 uw steentje bij!

Gedrag van de lepenpage

De vlinders zijn sterk territoriaal en verzamelen rond bruidsbomen (kruinen van hoge Iepen

Doordat de lepenpage zich meestal ophoudt

of andere boomsoorten) die tevens kunnen

in de boomkruinen is de soort vaak slechts op

fungeren als afzetplaats voor de eitjes. Bij het

afstand te zien. Mannetjes komen gewoonlijk

begin van het vliegseizoen (eind jlll1i-begin juli)

vroeger uit dan wijfjes. De vlinders verblijven

maken de Iepenpages vooral krachtige vluchtjes

meestal hoog in de top van een iep waar ze zich

rond de boomtoppen van de 'bruidsbomen'. Bij

voeden met honingdauw en worden daarom

territoriale vluchten en gevechten, kringelen ze

zonder gericht zoeken zelden waargenomen.

vaak met 2 of meerdere exemplaren al draaiend

Enkel 's morgens en in de vooravond worden ze

steeds hoger in de lucht, om met een snelle

af en toe op bloemen waargenomen, vooral op

vlucht terug te keren naar de bruidsboom.

het einde van de vliegperiode. Als nectarplanten

Als je vlinders ziet vliegen controleer dan met

lijken vooral akkerdistel en bramensoorten een

verrekijker of je weldegelijk te maken hebt

belangrijke plaats in te nemen.

met lepenpage. Let op voor Eikenpage! Deze

Er werd herhaaldelijk waargenomen dat de

soort is vrij algemeen in hetzelfde biotoop

bij goed weer zonnen op de bladeren

en zit regelmatig op Iep. Iepenpage maakt

van iepen. Hjerbij richtten ze zjch met gesloten

over het algemeen een vrij donkere indruk,

vleugels naar de zon.

dit in tegenstelling tot de grijsblauwe tint van

vlinder

Eikenpage. 6

De Boomklever - maart 201 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.