Page 21

Opmerkelijke vogelwaarnemingen

1n

de Dijlevallei en omgeving september - november 2010

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode eptembcr- november

Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV =

Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde)

en SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek.

2010. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Heverlee,

Herent,

Bertem,

Huldenberg,

Leuven,

Overijse,

Oud­

Tervuren

en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2010- februari 2011 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 maart 2011 ingevoerd op www.waamemingen. be, of via andere wegen bezorgd aan Kelle Moreau,

Meibloempjeslaan

2,

bus

3,

8400

Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail. com.

,.

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

� -· · d l I Wilde zwnnn te Doode Bemde -foto: Michiel Dusselier

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Bruine l(jekendief,

Wilde Zwaan Cyg1111s cyg1111s

Havik,

27/11: 6 ex. ZW te Wijgmaal (L. Smet )

Waterral,

Kievit,

Stormmeeuw, Mantelmeeuw,

Witgat,

Watersnip,

Zilvermeeuw, Kerkuil,

Steenuil,

Kleine

28-30/11 1 ad te OHN/Ormendaal/OHZ (L.

Bosuil,

Hendrickx, P. Moysons, R. Stoks, I. Nel e.v.a.)

Ransuil, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik,

Het gaat hier slechts om het 2'' en 3<' geval van

Kwikstaart,

deze soort in het Dijleland in de 21 e eeuw, na

Gele

Graspieper,

Grote

Kramsvogel,

Koperwiek,

Glanskop,

Matkop,

V uurgoudhaan,

een waarneming 2 ex. te SAR op 15/12/02.

Kuifmees, Zwarte Mees,

Roek, Ringmus, Keep, Putter, Kneu, Goudvink

Kleine Zwaan Cygnus bewickii

('onze'

8 & 12/11: 3 ex. resp. te SAR (l. Nel) en Ga tuche/

ondersoort),

Appelvink,

Geelgors,

Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen

maar

wel

verwerkt.

Etang Paradis (M. Walraven )

Meerdere

waarnemingen in dit overzicht dienen door

Grauwe Gans Anser nnser

het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité

13/09, 21, 22 & 27/11: resp. 2, 4, 15 & 4 e . te SAR

beoordeeld te worden vooraleer ze definitief

(1. Nel, R. Stoks,

op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven

01/10: 16 ex. (13

worden, en worden dus onder voorbehoud

(J. Rutten)

gepubliceerd.

06/10: 2 ex. tpl te Gastuche/Etang Paradis

J. Nysten) +

3) Z te Oud-Heverlee/dorp

(H.

Paques)

Gebiedsafkortingen

10/10 & 8/11: resp. 14 & 25 e '. ZW te Meerbeek/

WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel­

pomp tation (A. Smets)

Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van

19/10: 25 ex. NO te Sint-Jori -Weert/Doode

Park, ZW =Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Bemde

= Oud-Heverlee/N, OHZ

31/10: 4 ex.

=

Oud-Heverlee/Z,

(G. Vanautgaerden) 0 te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt)

Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat

14/11 : l ex. te WLS/N (B. Creemers)

(Oud-Heverlee- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB =

21/11: 7 ex. te NGB (J. Nysten) De Boomklever - maart 20 1 1

19

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 2011  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Maart 2011  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded