De Boomklever Maart 2011

Page 21

Opmerkelijke vogelwaarnemingen

1n

de Dijlevallei en omgeving september - november 2010

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode eptembcr- november

Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV =

Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde)

en SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek.

2010. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Heverlee,

Herent,

Bertem,

Huldenberg,

Leuven,

Overijse,

Oud­

Tervuren

en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2010- februari 2011 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 maart 2011 ingevoerd op www.waamemingen. be, of via andere wegen bezorgd aan Kelle Moreau,

Meibloempjeslaan

2,

bus

3,

8400

Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail. com.

,.

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

� -· · d l I Wilde zwnnn te Doode Bemde -foto: Michiel Dusselier

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Bruine l(jekendief,

Wilde Zwaan Cyg1111s cyg1111s

Havik,

27/11: 6 ex. ZW te Wijgmaal (L. Smet )

Waterral,

Kievit,

Stormmeeuw, Mantelmeeuw,

Witgat,

Watersnip,

Zilvermeeuw, Kerkuil,

Steenuil,

Kleine

28-30/11 1 ad te OHN/Ormendaal/OHZ (L.

Bosuil,

Hendrickx, P. Moysons, R. Stoks, I. Nel e.v.a.)

Ransuil, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik,

Het gaat hier slechts om het 2'' en 3<' geval van

Kwikstaart,

deze soort in het Dijleland in de 21 e eeuw, na

Gele

Graspieper,

Grote

Kramsvogel,

Koperwiek,

Glanskop,

Matkop,

V uurgoudhaan,

een waarneming 2 ex. te SAR op 15/12/02.

Kuifmees, Zwarte Mees,

Roek, Ringmus, Keep, Putter, Kneu, Goudvink

Kleine Zwaan Cygnus bewickii

('onze'

8 & 12/11: 3 ex. resp. te SAR (l. Nel) en Ga tuche/

ondersoort),

Appelvink,

Geelgors,

Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen

maar

wel

verwerkt.

Etang Paradis (M. Walraven )

Meerdere

waarnemingen in dit overzicht dienen door

Grauwe Gans Anser nnser

het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité

13/09, 21, 22 & 27/11: resp. 2, 4, 15 & 4 e . te SAR

beoordeeld te worden vooraleer ze definitief

(1. Nel, R. Stoks,

op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven

01/10: 16 ex. (13

worden, en worden dus onder voorbehoud

(J. Rutten)

gepubliceerd.

06/10: 2 ex. tpl te Gastuche/Etang Paradis

J. Nysten) +

3) Z te Oud-Heverlee/dorp

(H.

Paques)

Gebiedsafkortingen

10/10 & 8/11: resp. 14 & 25 e '. ZW te Meerbeek/

WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel­

pomp tation (A. Smets)

Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van

19/10: 25 ex. NO te Sint-Jori -Weert/Doode

Park, ZW =Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Bemde

= Oud-Heverlee/N, OHZ

31/10: 4 ex.

=

Oud-Heverlee/Z,

(G. Vanautgaerden) 0 te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt)

Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat

14/11 : l ex. te WLS/N (B. Creemers)

(Oud-Heverlee- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB =

21/11: 7 ex. te NGB (J. Nysten) De Boomklever - maart 20 1 1

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.