De Boomklever Maart 2011

Page 14

De dag- en nachtvlinders (Lepidoptera) van het Dijleland Deel 1: Micropterigidae (Oermotten) tot en met Lyonetiidae (Sneeuwmotten) Tot de insectenorde der schubvleugeligen of Lepidoptern behoren nl/e diersoorten wnarvan het lichnam en de vleugels (sommige soorten zijn echter vleugelloos) bedekt zijn met tot schubben omgevormde hnren en ze zij11 beter bekend nis vlinders en motten of dng- en nachtvlinders.

Dagvlinders vormen een geliefd studieobject

Van iedere soort worden telkens de volgende

voor natuurliefhebbers en in de loop der

gegevens weergegeven:

jaren werden in de Boomklever verschillende artikels gepubliceerd betreffende deze groep.

De wetenschappelijke naam volgens

Ze maken echter een zéér beperkt deel uit van

de Catalogus van de Belgische

het totale aantal vlinders. Van de 2494 soorten

Lepidoptera (http://webhOl.ua.ac.

in België waargenomen vlinders behoren

be/vve/Checklists/Lepidoptera/ Lepmain.htm)

slechts 121 soorten tot de dagvlinders. Alle overige soorten rangschik ik hier voor de

De Nederlandse naam volgens waarnemingen.be

eenvoud onder de niet-wetenschappelijke term "nachtvlinders" hoewel een flink aantal

De zeldzaamheid in Vlaanderen,

soorten ook of uitsluitende overdag vliegt.

zoals die in waarnemingen.be wordt

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Tauvlinder

vermeld.

Aglin tnu waarvan de mannetjes in het vroege

voorjaar schichtig door de beukenbossen

Voor waargenomen soorten die als

vliegen op zoek naar paringsrijpe vrouwtjes.

"zeldzaam" of "zeer zeldzaam" vermeld zijn worden telkens waarnemingsdetails en

Sinds het midden van de jaren negentig ben

gegevens over de biologie verstrekt.

ik meer en meer geïnteresseerd geraakt in nachtvlinders en heb ik min of meer intensief

Legende:

gegevens verzameld. Hoog tijd dus om eens

*=algemeen

een synthese te maken van de waargenomen soorten in ons waarnemingsgebied.

**

=

vrij algemeen

***= zeldzaam ****

=

zeer zeldzaam

Mijn waarnemingen vormen de basis voor dit overzicht maar ze werden aangevuld met eerder gepubliceerde gegevens uit de Boomklever en met gegevens uit waarnemingen.be. Dit overzicht heeft zeker niet de pretentie een grondige inventarisatie te zijn van het werkingsgebied, daarvoor zijn de gegevens veel te fragmentarisch en werd er naar een aantal families nog niet gericht gezocht. Voor geïnteresseerden is er nog véél nuttig werk te verrichten.

12

De Boomklever - maart 201 1

Omwille van het grote aantal soorten werd het overzicht opgesplitst in een aantal delen. In het laatste deel wordt een bondige synthese gemaakt in verband met de soortenrijkdom van het Dijleland in vergelijking met de provincie Brabant en met België. In dat laatste deel zaJ ook een beknopte literatuurlijst opgenomen worden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.