De Boomklever Juni 2010

Page 24

,'·J. '

y�g�s

(]. Nysten)

Tafeleend

Aythya ferina X Witoogeend Aythya nyroca 31/12

26/02

1 ad m te Tervuren/Park KMMA (D. Drukker)

lm te NGB

(]. Nysten) Grote Zaagbek Mergus merganser Een vrouwtje Grote Zaagbek verscheen op 12/12

Topper Aythya marila 15/01

1 1 e win m te NGB

te SAR

(K. Van Scharen)

dag naar NGB (D. von Werne), waar ze nog tot op

(I. Nel, J. Nysten e.a.) en verhuisde later die

14/12 bleef pleisteren (D. Capart, P. Wyckaert e.a.). Brilduiker

Op 13/12 werd een vrouwtje (mogelijk hetzelfde)

Bucephala clangula

Er waren heel wat waarnemingen van Brilduikers

gezien te ZW

tijdens de winter 2009-2010. Een (min of

geval te Tervuren/Park KMMA (A. Reygel). Vanaf

meer) chronologisch overzicht:

17 /12 moest men voor deze soort te LP zijn, waar

12 & 13-14/12 resp. 1 ad v+ l le win & l le win

tot op 20/01 onafgebroken een eenzaam en tam

te NGB 11/01 17/01

22-24/01

(L. Hendrickx, l. Nel,

vrouwtje verbleef (S. Goethals, E. Toorman e.v.a.).

J. Menten e.a.)

Op 21/12 kreeg dit het gezelschap van 3 manne­

lm ZW te Heverlee/Langestaart

tjes (S. Goethals, E. Toorman). Nadien stegen en

(B. Notebaert)

fluctueerden de aantallen, met dagmaxima die ach­

1 ad v te Heverlee/Langestaart

tereenvolgens 5m2v op 22/01, 4m2v op 23-25/01,

(F. F luyt)+ 1 ad v

3mlv op 26/01, 8m4v op 28-29/01, 4m6v op 30/01,

(mogelijk hetzelfde) te NGB

5 ex . op 31/01, 4m3v op 1/02 en 3m3v op 2/02 be­

(K. Van Scharen, l. Nel,

droegen (versch. waarn.). Nadien werd nog tot op

J. Menten

e.a.)

27/02 een vrouwtje Grote Zaagbekken opgemerkt

1 1 e win

te LP (op 14 data, versch. waarn.), met lm2v op

(Tom & Gert Vandezande,

18/02 (E. Toorman, T. Vandezande) en 2m2v op

L. Hendrickx e.a.)

20-24/02 (L. Hendrickx, K. Hansen e.a.). Solitaire

23-24 & 26/01 1 ad v te SAR 28/01

(J. Soors) en op 15/12 was dat het

(J. Nyten,

mannetjes doken in februari verder op te ZW (lm

M. O'Briain, l. Nel e.a.)

op 12/02; N. Ryckeboer) en te AVP (lm op 22/02;

1 1e win te LP

P. Moysons).

(T. Vandezande) 30/01-09/02

01-02/02 06/02 07-09/02

14/02

1 ad v te SAR

Grote Zilverreiger Casmerodius albus

(I. Nel, L. Hendrickx, H. Paques

Hoewel tijdens december 2009 overdag nooit meer

e.a.)

dan 4 Grote Zilverreigers samen werden gezien in

1 ad v te OHN

de Dijlevallei ten Z van Leuven (versch. waarn.),

(R. Stoks)

kwamen er op de slaapplaats te ZW die hele maand

1 ad v te NGB

minstens een 10-tal ex. overnachten (P. Collaerts,

(L. Hendrickx)

G. Evers e.a.). Het grootste aantal van het winter­

1 juv te OHN

halfjaar, 17 ex., werd daar op 6/12 geteld (I. Nel).

(L. Hendrickx, R. Uyttenbroeck,

Ook in januari en februari werden de grootste

P. Moysons)

aantallen te ZW vastgesteld, met respectievelijk

1 ex. te NGB

7 ex. op 25/01 en 6 ex. op 8/02 (I. Nel). Buiten de

(]. Nysten)

valleien van de Dijle, de Ijse en de Laan werd de soort waargenomen langs de Marbaise te Néthen

Nonnetje Mergellus albellus 08/02

(1 ex. op 11/12; M. Wauters), te Tervuren (1 ex.

2m 1v te SAR

op 20/12; C. Willis), te Leefdaal/plateau (1 ex. op

(1. Nel) 10/02 21/02

54

26/12; E. Malfait), te Bierbeek/ Mollendaalbeekval­

lm2v NO te Heverlee/Langestaart

lei (M. Boyen), te LP (telkens 1 ex. op 11 & 23/02;

(R. Uyttenbroeck)

S. Goethals, G. van Mulders e.a.), te Tervuren/Park

1 ex. te NGB

De Boomklever

KMMA (1 ex. op 18/02; G. Boden), over de Kessel-

-

Juni

201 O