De Boomklever Juni 2010

Page 22

1 1

i

.

' f;' ., .t.

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2009

D

-

februari 2010

it overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen

Gebiedsofkortingen: WLS

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP

=

Kessel-Lo/

in de Dijlevallei beslaat voornamelijk

Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park,

de periode december 2009 - februari

ZW

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Heverlee/N, OHZ

=

=

Oud­

Oud-Heverlee/Z, Oppem =

2010. De bestreken regio omvat de ge­

weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee

meenten Kortenberg, Herent, Bertem,

- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote

Leuven,

Oud-Heverlee,

Huldenberg,

Overijse,Tervuren en de aangrenzende

Bron (deel Doode Bemde), NKV= Neerijse/Kliniek­ vijvers (deel Doode Bemde) en SAR

gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - mei 2010 omvatten.

Waarnemingen worden voor 15 au­ gustus 2010 verwacht bij Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oost­ ende,

0486/12.58.77,

kelle.moreau@

gmail.com, of ingevoerd op www.waar­ nemingen.be.

=

Sint-Agatha­

Rode/Grootbroek. Kleine Zwaan 09/01

Cygnus bewickii

2 ad+ 4 juv te NGB (S. Horemans)

Grauwe Gans

Anser anser

Er werden tijdens de maanden december 2009 - fe­ bruari 2010 22 waarnemingen van Grauwe Ganzen ontvangen uit de regio Leuven (versch. waarn.). Pleisterende groepjes bestonden daarbij maximaal uit 4 ex., met 18 ex. op 19/02 te Wilsele als uitzon­ dering

(J. De Rycke). Negen keer ging het om over­

trekkende groepen, met als grootste concentraties 30 ex. ZW te Bertem/Koeheide op 2/12 (G. Bleys), 38 ex. NO te Oud-Heverlee op 1/01 (C. Carels) en

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

42 ex. NO te Leuven op 26/02

(F. Van de Meutter).

Bergeend, Smient, Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars,

Kolgans

Anser albifrons

Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral,

04/01

60 ex. NW te Kessel-Lo/Noord

(J. Lambrechts)

Kievit, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantel­ meeuw, alle uilen, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeu­

08/01

(K. Van Scharen)

werik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Krams­ vogel, Koperwiek, Glanskop, Matkop, Kuifmees,

30 ex. ZW te Leefdaal

31/01

30 ex. ZO te Leefdaal/plateau

Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs,

(K. Van Scharen),

Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors

34 ex. NW te Kessel-Lo/Kesselberg

en alle exoten werden niet in dit verslag opgeno­

(T. Vandezande)

men maar wel verwerkt. Ook een groepje mogelijke

01/02

64 ex. NW te OHN

21/02

58 ex. NO te Leefdaal/plateau

Kleine Zwanen, een concentratie van 15 Houtsnip­ pen en een winterse groep Beflijsters werden niet weerhouden.

(R. Stoks) (K. Van scharen), 2 ex. over Leuven (R. Stoks)

52

De Boomklever

Juni

201 O


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.