De Boomklever Juni 2010

Page 20

deling te Oud-Heverlee/Z (19u10-20u). De belang­

vit, Houtduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, Grote Bon­

rijkste toevoegingen aan de daglijst bleken Blauw­

te Specht, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Winter­

borst en Matkop te zijn.

koning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Z anglijster, Kleine Karekiet, Zwartkop, Grasmus, Tjiftjaf, Goud­

Voor de avondschemering invalt wilden we nog

haan, Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Boom­

eens ons geluk beproeven te SAR, in de hoop dat de

kruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw,

Purperreiger die zich daar de voorbije dagen vooral

Huismus, Vink en Groenling (jawel!) toe (en mis­

's avonds liet opmerken, in deze gewoonte zou her­

schien ben ik nog wel iets vergeten), en je komt op

vallen, maar vlak voor we de toren bereikten kregen

een totaal van 98 soorten. Dat was in de 2010-editie

we bericht dat de vogel zich inderdaad had vertoond

van de Dijlelandse Big Day met voorsprong van één

maar naar N was weggevlogen. Verdorie, die misten

soort voldoende voor de winst.

we dus! Grote Z ilverreiger, Waterral, Oeverloper

Het was een erg geslaagde en spannende dag met

(alle andere steltlopers weg, behalve het Bokje), Koe­

groepen die erg aan elkaar gewaagd waren, en het

koek, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger e.a. waren

weer zat uiteindelijk ook erg mee! Benieuwd wat het

nog steeds actief, maar er werden geen nieuwe soor­

volgend jaar zal geven ....

ten opgetekend. Jochen Kempeneers & Kelle Moreau Intussen kondigde de avondschemering zich bijna

airlover86@hotmail.com

aan en werd het tijd om aan uilen (en eventueel

kelle.moreau@gmail.com

Houtsnip) te denken. Na een korte brainstormses­ sie beslisten we naar de Speelweide aan de rand van Meerdaalwoud (doorsneden door Weertse Dreef, Sint-Joris-Weert) te rijden. Dat was blijkbaar een goede keuze want onmiddellijk na onze aankomst merkten we een jagende Ransuil op die heen en weer vloog over het open terrein, een ongelofelijk mooie waarneming! Vervolgens kwam er een tweede grote verassing, vanuit een naburige bosrand klonk twee­ maal een duidelijke zangreeks van een waarschijn­ lijke Draaihals. Ook de periode en de habitat zitten goed voor deze soort. Het toenemende avonddonker liet ons niet meer toe een zoektocht naar de vogel in te zetten, en na onze eerdere ervaring met de Hop durven we bij deze vogel niet tot zekerheid besluiten. Tot slot liet een Houtsnip zich hier nog opmerken, wat een erg geslaagd avondbezoek aan deze site af­ sloot. Er bleven nog twee uilen over. Eerst Steenuil, waar­ voor we naar Ganspoel te Huldenberg reden. Daar hadden we onmiddellijk succes, dus terug naar Sint­ Joris-Weert waar we aan de kerk zouden wachten op Kerkuil. De andere twee groepen hadden dat ook in hun planning opgenomen, en allen samen hoorden we de doelsoort (die zich echter niet liet zien). Dat was het voor ons. Voeg aan hogervermelde soor­ ten nog Knobbelzwaan, Krakeend, Wilde Eend, Slob­ eend, Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Sperwer, Buizerd, Waterhoen, Meerkoet, Kie-

50

De Boomklever � Juni 2010