De Boomklever Maart 2010

Page 4

Jepenpage, Koeheide, begin juli 2009. Foto: Jeroen Mentens, www.ranaphoto.net

De lepenpage, trots van het Dijleland

E

en klein vlindertje met staart­ jes aan de vleugel, een brede

Inleiding De Iepenpage (Satyrium w-album) is een zeer zeld­

oranje band, een iriserend blauw

zame dagvlinder die de laatste decennia sterk is ach­

vlekje en de kenschetsende witte

teruitgegaan. De kennis over de soort, zijn leefgebied

W op de achtervleugel: de Iepen­ page is een vliegend juweeltje. le­ penpages zijn klein en mysterieus - want moeilijk te zien -, maar de afgelopen zomer is gebleken dat ze op veel meer plekken in onze regio zitten dan vroeger gedacht. Wie

en zijn verspreiding is zeer gering. Op de Vlaamse en Belgische Rode Lijst staat ze in de categorie Onvol­ doende gekend. Deze Rode Lijststatus is echter aan herziening toe waarbij de soort eerder thuishoort in de categorie Bedreigd of Met Uitsterven bedreigd. Meer dan 33% van de Vlaamse populatie komt voor in Vlaams-Brabant. Hierdoor voldoet de soort aan tenminste één van de criteria om op de lijst te staan als Prioritaire soort (categorie Symboolsoort) van Vlaams-Brabant. Het is zelfs zo dat de laatst gekende relictpopulaties

weet zitten ze dus ook wel bij u in

van het Vlaamse gewest volgens de meest recente

de buurt.

vlinderatlas (1999) zich allen in Vlaams-Brabant be­ vinden, waardoor de provincie een grote verantwoor-

2

De Boomklever

-

maart 2010