De Boomklever Maart 2010

Page 23

i''f

"

"

'

) : . -�:-.4\��1· , 1

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2009

D

it overzicht van opmerkelijke en

Grauwe Gans Anser anser

interessante vogelwaarnemingen

Op 1/09 vloog een groep van 15 Grauwe Ganzen over

in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de

periode

september

-

november

2009. De bestreken regio omvat de ge­ meenten Kor tenberg, Herent, Bertem, Leuven,

Oud-Heverlee,

Huldenberg,

Overijse, Tervuren en de aangrenzen­ de gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2009 - februari

Leuven/centrum

(L.

Smets).

De

periode

oktober­

november was goed voor 19 waarnemingen (versch. waarn.), met 69 ex. ZW over Meerbeek/pompstation op 15/10 (A. Smets) als grootste groep.

Kolgans Anser albifrons 15/10

16 ex. Z te Meerbeek/pompstation (A. Smets)

Pijlstaart Anas acuta De eerste Pijlstaart voor het najaar van 2009 zat op 11/09 te SAR (M. Walravens, I. Nel, L. Hendrickx). Nadien kon

2010 omvatten. Waarnemingen wor­

de soort tot het einde van de besproken periode wor­

den voor 5 juni 2010 verwacht bij Kelle

den waargenomen in de Dijlevallei (versch. waarn.). De

Moreau, Meibloempjeslaan

2, bus

l,

grootste concentratie betrof 15 ex. op 7 /11 te SAR

(L.

Hendrickx, 1. Nel). Buiten de zuidelijke Dijlevallei wer­

8400 Oostende, 0486/ l 2.58.77, kelle.

den Pijlstaarten waargenomen te AVP (telkens 1 ex. op

moreau@gmail.com, of ingevoerd op

22/09 & 1-2/10; D. von Werne), LP (telkens lm op 8 &

www.waarnemingen.be.

14/11;

J. Waumans,

T. & G. Vandezande) en WLS (1v op

17/10; B. Creemers).

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Berg­ eend, Smient, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Ta­ feleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Zilver­ meeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Bos­ uil, Ransuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, alle spechten, Veld­ leeuwerik, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, alle kwikstaarten, Zwarte Roodstaart, Kramsvogel, Koper­ wiek, Kleine Karekiet, Grasmus, Zwartkop, Fitis, Vuur­

Zomertaling Anas querquedula Te SAR pleisterden tot op 8/10 onafgebroken Zomerta­ lingen, met een absoluut piek van resp. 18 & 17 ex. op 3 & 4/09

(1.

Nel, M. Walravens). Nadien ging het steeds

om aantallen van 1-5 ex. (versch. waarn.). De enige an­ dere waarnemingsplaatsen waren OHZ, dat resp. l, 2 & 1 ex. onthulde op 5, 11 & 17/09 (L. Hendrickx, M. Walravens, P. Moysons), en Heverlee/ Langestaart, dat

goudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees,

met een ex. op 12/10 de laatste waarneming leverde (P.

Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Ap­

Moysons).

pelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook een

Topper Aythya marila

ongedetermineerde kiekendief en enkele niet nader ge­

26/11

determineerde loofzangers werden niet weerhouden.

Brilduiker Bucephala clangula 7-8/11 1 ad v te SAR (1. Nel, J.

Gebiedsa'fkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Le­ opoldspark, AVP

=

Heverlee/Abdij van Park, ZW

1 ad v te NGB (K. Van Scharen)

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN=Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen

Nysten, L. Hendrickx)

Grote Zaagbek Mergus merganser 29/11

1 ad v te NGB (E. Malfait, L. Hendrickx, S. Horemans)

Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB=Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde),

Kwartel Coturnix coturnix

NK V = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en

Een zeer late Kwartel werd op 27Il 0 waargenomen te

SAR=Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Leefdaal /plateau (H. Roosen).

De Boomklever

-

rnaar-t 2010

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.