Page 23

i''f

"

"

'

) : . -�:-.4\��1· , 1

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2009

D

it overzicht van opmerkelijke en

Grauwe Gans Anser anser

interessante vogelwaarnemingen

Op 1/09 vloog een groep van 15 Grauwe Ganzen over

in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de

periode

september

-

november

2009. De bestreken regio omvat de ge­ meenten Kor tenberg, Herent, Bertem, Leuven,

Oud-Heverlee,

Huldenberg,

Overijse, Tervuren en de aangrenzen­ de gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2009 - februari

Leuven/centrum

(L.

Smets).

De

periode

oktober­

november was goed voor 19 waarnemingen (versch. waarn.), met 69 ex. ZW over Meerbeek/pompstation op 15/10 (A. Smets) als grootste groep.

Kolgans Anser albifrons 15/10

16 ex. Z te Meerbeek/pompstation (A. Smets)

Pijlstaart Anas acuta De eerste Pijlstaart voor het najaar van 2009 zat op 11/09 te SAR (M. Walravens, I. Nel, L. Hendrickx). Nadien kon

2010 omvatten. Waarnemingen wor­

de soort tot het einde van de besproken periode wor­

den voor 5 juni 2010 verwacht bij Kelle

den waargenomen in de Dijlevallei (versch. waarn.). De

Moreau, Meibloempjeslaan

2, bus

l,

grootste concentratie betrof 15 ex. op 7 /11 te SAR

(L.

Hendrickx, 1. Nel). Buiten de zuidelijke Dijlevallei wer­

8400 Oostende, 0486/ l 2.58.77, kelle.

den Pijlstaarten waargenomen te AVP (telkens 1 ex. op

moreau@gmail.com, of ingevoerd op

22/09 & 1-2/10; D. von Werne), LP (telkens lm op 8 &

www.waarnemingen.be.

14/11;

J. Waumans,

T. & G. Vandezande) en WLS (1v op

17/10; B. Creemers).

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Berg­ eend, Smient, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Ta­ feleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Zilver­ meeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Bos­ uil, Ransuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, alle spechten, Veld­ leeuwerik, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, alle kwikstaarten, Zwarte Roodstaart, Kramsvogel, Koper­ wiek, Kleine Karekiet, Grasmus, Zwartkop, Fitis, Vuur­

Zomertaling Anas querquedula Te SAR pleisterden tot op 8/10 onafgebroken Zomerta­ lingen, met een absoluut piek van resp. 18 & 17 ex. op 3 & 4/09

(1.

Nel, M. Walravens). Nadien ging het steeds

om aantallen van 1-5 ex. (versch. waarn.). De enige an­ dere waarnemingsplaatsen waren OHZ, dat resp. l, 2 & 1 ex. onthulde op 5, 11 & 17/09 (L. Hendrickx, M. Walravens, P. Moysons), en Heverlee/ Langestaart, dat

goudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees,

met een ex. op 12/10 de laatste waarneming leverde (P.

Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Ap­

Moysons).

pelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook een

Topper Aythya marila

ongedetermineerde kiekendief en enkele niet nader ge­

26/11

determineerde loofzangers werden niet weerhouden.

Brilduiker Bucephala clangula 7-8/11 1 ad v te SAR (1. Nel, J.

Gebiedsa'fkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Le­ opoldspark, AVP

=

Heverlee/Abdij van Park, ZW

1 ad v te NGB (K. Van Scharen)

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN=Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen

Nysten, L. Hendrickx)

Grote Zaagbek Mergus merganser 29/11

1 ad v te NGB (E. Malfait, L. Hendrickx, S. Horemans)

Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB=Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde),

Kwartel Coturnix coturnix

NK V = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en

Een zeer late Kwartel werd op 27Il 0 waargenomen te

SAR=Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Leefdaal /plateau (H. Roosen).

De Boomklever

-

rnaar-t 2010

21

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 2010  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Maart 2010  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded