De Boomklever Maart 2010

Page 19

Zwarte Ibis

falcinellus

Plegadis falcinellus

in het Vlaams

Natuurreservaat ''Grootbroek'' te Sint-Agatha-Rode

D

insdag 29 september 2009, de les was gedaan rond 1 1 u, er kondigde

zich een lesvrije namiddag aan. Ik vat­ te het plan op om in de namiddag een grote schaamsoort weg te werken, de roerdomp. Die werd in SAR toen zo goed als elke dag gezien. Na een ver­ moeiende fietstocht, begon ik zorg­ vuldig vanuit de kijktoren de rietkra.­ gen af te speuren. Grote zilverreigers, Krakeenden, Wilde eenden.., tot plots een groter donker silhouet tussen een aantal Meerkoeten ter hoogte van het eilandje mijn aandacht trok. Mijn hart

Zwarte Ibis te Sint­ Agatha Rode, 29 september 2009, foto Ingrid Nel

maakt een sprongetje, eindelijk dacht ik bij mezelf, een Roerdomp, totdat hij zijn kop draaide ... Mijn verbazing was groot, dat was helemaal geen roerdompsnavel, een lange kromme omlaag gebogen snavel was naarstig op zoek naar eten in het water, een ibis?!

het gewoon een groot gevormde wulp, een hersen­ spinsel. .. Het boek er dan maar bij gehaald waar alleen een Zwarte ibis Plegadis falcinellus in de buurt kon ko­ men van wat ik zag. Ik moest en zou hem terugvin­ den, dus wandelde ik een persoonlijk record aantal keren tussen hut en toren. Vanuit de hut proberen, niets, terug naar de toren, niets, terug de hut, nog

Voordat alles goed en wel was doorgedrongen was

steeds niets, terug naar de toren waar ondertussen

hij al achter het eiland verdwenen. Snel de gsm ge­

Roel en Thomas Reher waren aangekomen.

zocht om te moeten constateren dat ik geen bel­

Tijdens het zoeken kwam Ingrid Nel. binnen die eerst

waarde meer had, juist dan natuurlijk! Toch na lang

dacht dat we een grapje maakten toen we zeiden dat

proberen Roel Uyttenbroeck kunnen bereiken, ver­

we een ibis zochten. Na enige tijd, dankzij het betere

sterking was onderweg.

telescoopwerk van Ingrid konden we ons vergapen aan een juveniele Zwarte ibis. Hij had al die tijd tus­

Na een tijdje zoeken en wachten bleef hij onvindbaar

sen wat dode takken op het landtongetje zitten sla­

vanuit de toren. Toen sloeg de twijfel toe, heb ik wel

pen. Gelukkig kon Ingrid een paar plaatjes schieten

een ibis gezien, was dat wel mogelijk, misschien was

door haar telescoop als bewijs. Af en toe was hij zo

De Boomklever

-

maart 2010

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.