De Boomklever December 2009

Page 5

.

.-.

."

. ·�\·;: . .

···V9ge/s

Exoten in het Dijleland: een update Exotische vogels in het Dijleland, januari 2005

H

-

augustus 2009

et is inmiddels ongeveer vijf jaar

geleden

dat

er

in

De

Boomklever nog specifiek aandacht werd besteed aan het voorkomen van

ontsnapte

en/of

verwilderde

- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV= Neerijse/Kliniek­ vijvers (deel Doode Bemde) en SAR = Sint-Agatha­ Rode/Grootbroek.

Inleiding

vogelsoorten in het Dijleland. Na

Het overgrote deel van de tijdens 2005-2009 in regio

de exoten-jaaroverzichten 2003 en

Leuven vastgestelde exotische vogelsoorten stamt

2004 (Moreau, 2004; 2005) en de info uit de waarnemingenoverzich­ ten die daaraan vooraf gingen, pik­ ken we de draad nu weer op met een overzicht van waarnemingen van exotische vogels in het Dijle­ land dat voornamelijk de periode januari 2005 - augustus 2009 be­ slaat. De bestreken regio omvat de gemeenten Bertem,

Kortenberg,

Leuven,

Herent,

Oud-Heverlee,

Huldenberg, Overijse, Ter vuren en

{zoals traditioneel) uit de familie van de eendachti­ gen (Anatidae). Waarnemingen van Grauwe Gans

Anser anser

en Krooneend

Netta ru.fina

werden tij­

dens de voorbije vijf jaren steeds in de waarnemin­ genoverzichten van inheemse soorten opgenomen, omdat het onderscheid tussen wilde en ontsnapte/ verwilderde ex. van deze soorten niet altijd gemaakt kan worden. Zij komen in deze bijdrage dan ook niet aan bod. Slechts vier van de tijdens 2005-2009 in het Dijleland vastgestelde exotische vogelsoorten worden in staat geacht op eigen houtje, dus zonder introductie van nieuwe ex., voort te kunnen bestaan in de Dijleland­ se natuur: Grote Canadese Gans, Nijlgans, Fazant en Halsbandparkiet. Zwarte Zwaan en Mandarijneend blijven occasionele broedvogels, terwijl Indische Gans, Brandgans en Casarca hun min of meer regel­ matige status bevestigden. Zwaangans en Magelhae­ ngans zouden wel eens een opmars ingezet kunnen

de aangrenzende gebieden.

hebben. Andere bekende gasten waren Chileense Smient, Bahamapijlstaart, Ringtaling, Carolina-eend en Rosse Stekelstaart, ditmaal in een bont gezel­ schap 'exotisch gevederte van de dag'.

Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/ Leopoldspark, AVP ZW

=

=

Heverlee/Abdij van Park,

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Heverlee/N, OHZ

=

=

Zwanen, ganzen en eenden

Oud­

Oud-Heverlee/Z, Oppem

=

weilanden tussen Bogaardenstraat {Oud-Heverlee

Zwarte Zwanen

Cygnus atratus

werden tijdens de

periode 2005-2009 hoofdzakelijk waargenomen in

De Boomklever

decerr1ber- 200q

103