__MAIN_TEXT__

Page 26

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni - augustus 2009

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

Gebiedsafkortingen: WLS

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP

=

Leopoldspark, AV P

nemingen in de Dijlevallei beslaat

ZW

voornamelijk de periode juni - au­

Heverlee/N, OHZ

gustus 2009. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-He­ verlee, Huldenberg, Overijse, Ter­ vuren en de aangrenzende gebie­ den. De volgende rubriek zal de pe­ riode september - november 2009 omvatten. Waarnemingen worden voor 5 maart 2010 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ 12.58. 77, kelle. moreau@gmail.com, of ingevoerd op

www.waarnemingen.be.

=

=

=

Kessel-Lo/

Heverlee/Abdij van Park,

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN =

=

Oud­

Oud-Heverlee/Z, Oppem

=

weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB

=

Neerijse/Grote

Bron (deel Doode Bemde), NKV= Neerijse/Kliniek­ vijvers (deel Doode Bemde) en SAR

=

Sint-Agatha­

Rode/Grootbroek. Grauwe Gans

Anser anser

27/06 1 ex. te ZW (L. Hendrickx) 05/07 1 ex. te NGB

(1. Nel)

08/08 7 ex. W te WLS (L. Smets) 24/08 12 ex. NW te Blanden (G. Vanautgaerden) Bergeend

Tadorna tadorna

Nog tot op 7/06 werden groepjes van 1-5 Bergeen­ den waargenomen in de zuidelijke Dijlevallei, meer bepaald in de Doode Bemde en te SAR (L. Hen­ drickx, P. Nuyts, M. Walravens e.a.). In het Park van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Ter­ vuren deden zich minstens twee geslaagde broed­ gevallen voor: een eerste koppel werd op 8/06 met zes pulli gezien

(1. Nel), terwijl een tweede koppel

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

op 2/07 met 10 pulli rondliep (A. Braem). De eerste

Tafeleend,

najaars-Bergeenden voor de Dijlevallei waren een

Krakeend,

Wintertaling,

Slobeend,

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Blauwe Reiger,

ex. op 12/08 en een juv op 24/08 te SAR (T. Caers,

Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik, Boomvalk,

Nel, L. Hendrickx).

1.

Waterral, Kievit, Witgat, Watersnip, Houtsnip, Zil­

Anas penelope

vermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, Kerk­

Smient

uil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, alle spechten,

18-19/07 2 eclips m te NGB (L. Hendrickx,

1. Nel)

Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart,

23/07 1 ex. te SAR (L. Fockaert)

Zwarte Roodstaart, Sprinkhaanzanger, Bosrietzan­

17, 23 & 24/08 resp. 1v, 2ml v & 2 ex. (allen eclips)

ger, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees,

te NGB (L. Hendrickx)

Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Putter, Kneu, Goud­ vink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel ver­

Zomertaling Anas querquedula SAR ontpopte zich tot de beste plaats om tijdens

werkt. Ook enkele onzekere wouwen en kiekendie­

de zomer van 2009 Zomertalingen te zien. Tus­

ven werden niet weerhouden.

sen 20/06 en 26/08 werd de soort hier op 32 data

124

De Boomklever

-

december 2009

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever December 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement