De Boomklever December 2009

Page 24

' �-��1�·

Vogels:

De Cetti's Zanger: klimaatkanarie van het Dijleland

De Cetti's-saga, aflevering 1: de jaren '70 De Cetti's Zanger Cettia cetti is een algemene terreinen

broedvogel met

dichte

van

natte

begroeiing

van W-Europa tot W-China. Binnen

2004). Ook in het Dijleland doken Cetti's Zangers voor het eerst op tijdens de jaren '70. Hens (2000) vatte het toenmalige optreden als volgt samen: "Van­ af

1970 kende de soort een steile opgang in de regio en de aangrenzende gebieden. In de periode 19741977 broedden meerdere paren in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. Territoria waren onder meer aanwezig te Oud-Heverlee, Neerijse Grote Bron, Neerijse kliniekvijvers, Sint-Agatha-Rode (Groot­ broek) en Ottenburg (Florival). De strenge winter

het Europese verspreidingsgebied

1978/1979 heeft de soort volledig uit de streek ver­

zijn vooral de zuidelijke landen van

dreven. Nadien werden geen Cetti's Zangers meer

belang, maar de soort verlegde de

waargenomen:'

noordgrens van zijn verspreidings­

Fluctuaties in het voorkomen van soorten aan de

gebied in de loop van de 2oe eeuw

randen van hun verspreidingsgebied vormen een

steeds verder naar het noorden.

gekend fenomeen. Variatie in externe factoren zoals weersomstandigheden kan in dergelijke gebieden sneller leiden tot een tijdelijk verdwijnen of herop­ treden van een soort. Bij ons kan de Cetti's Zanger als een goed voorbeeld van een soort aan de rand van zijn verspreidingsgebied worden beschouwd. Bovendien vertonen de Europese populaties geen uitgesproken trekgedrag, wat maakt dat de versprei­ ding van de soort hier in belangrijke mate bepaald wordt door de wintercondities in de broedgebieden. Na de episode uit de jaren '70 volgden tijdens de ja­ ren

'80 en vooral '90 hoofdzakelijk zachte winters,

wat een terugkeer van de Cetti's Zanger naar het Dij­ leland tot de mogelijkheden deed behoren. Het werd echter als een grote verassing ervaren toen het eerst ex. van de 2 1e eeuw werd gehoord.

De Cetti's-saga, aflevering 2: de jaren '00 Cetti's Zanger Cettia cetti: je hoort ze van ver maar ziet ze zelden ".,foto Jean-Pierre Robert

Op

4 mei 2003 was het zover! Op deze dag werd de eerste Dijlelandse Cetti's Zanger sinds 1978 ont­

Zuid-Engeland en de Lage Landen werden op die

dekt langs de spoorweg in de Doode Bemde. De

manier tijdens de jaren '60-'70 gekoloniseerd (Devos,

vogel werd hier dat jaar nog tot op

122

De Boomklever

-

december 2009

23 aug gehoord.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.