De Boomklever December 2009

Page 22

B

ij de kleinere zangvogels zijn er in de laatste decennia zeker

ook een aantal 'veranderingen' vast te stellen ... Helaas beschikken we voor de meeste soorten niet over 'historische gegevens' naast actu­ elere inventarisatiecijfers om een vergelijking 'vroeger-nu' te kunnen maken!

sultaten van een beperkte inventarisatie door War Claes. Alhoewel het artikel vooral cijfers wil brengen om het belang van het Webbekombroek aan te tonen in verband met plannen van de Provincie Brabant om daar een meer aan te leggen, worden toch ook enkele merkwaardige gegevens over de Dijlevallei opgeno­ men. " ..!. 2. Telling van zangposten van kleinere zangers

De telling werd gedaan in april, mei, juni, zoveel mo­ gelijk s morgens vroeg of tegen zonsondergang. Op de meeste plaatsen werd verschillende keren herteld.

Er is echter een kleine uitzondering

Dergelijk cijfers mogen niet beschouwd worden als absolute cijfers, maar als minima. Door te hertellen

voor enkele soorten... We vergelij­

werd geprobeerd doortrekkers niet in de cijfers op te

ken hier even de populatie-evolutie

nemen. Ik denk dat het aantal werkelijke broedvogels op de meeste plaatsen nog hoger moet liggen. ./. .. .

in

de

Dijlevallei

van

Blauwborst

Luscinia svecica en van Nachtegaal Luscinia megarhynchos.

"

En hij geeft o.m. volgende resultaten: ''..!. 2. Dijlevallei

Data van de tellingen: In 'De Vallei', kontaktblad van WJ-Leuven van maart

Oud-Heverlee: 16 en 30/5/1981; 231611981; 2/7/1981

1982, vinden we immers onder de titel "Tellingen van

Pécrot: 2315/1981

zangposten in Demer- en Dijlevallei in 1981'; de re-

Ottenburg en Florivalstraat: 231511981

120

De Boomklever

-

december 2009