De Boomklever December 2009

Page 15

�. '

. 1 .

'Îti·�\::.'.Vogels

'.

Soorten in de lift 1 Het verhaal van de Aalscholver in het Dijleland, -

1940-2009

W

ie vandaag in het Dijleland

naar vogels kijkt kan zich

wellicht moeilijk inbeelden dat tot

ongeveer 25 jaar geleden de Aal­ scholver in de regio een vrij zeld­ zame vogel was! Ze zijn nu overal en altijd te zien, zowel als jaar vogel en doortrekker en dit in flinke aan­ tallen. Recenter zijn er zelfs enkele broedgevallen

vastgesteld.

Maar

het was dus ooit anders...!

Tussen 1940 en 1980 werd de soort immers slechts

36 keer waargenomen en dat is dus minder dan een (1) keer per jaar! Er waren 17 voorjaarsmeldingen, 17 najaarsmeldingen en zelfs 2 zomerwaarnemingen (7 juli 1968 en 13 augustus 1979). In de meeste gevallen ging het dan nog over slechts 1 exemplaar, behalve in

1956, 1957, 1966, 1970, 1972 en 1979 waar er respec­ tievelijk 2, 2, 4, 7, 2 en 5 exemplaren werden gezien. Maar er waren dus ook jaren, bijvoorbeeld tussen november 1975 en april 1978 dat er geen enkele Aal­ scholver werd gezien ... De volgende waarneming in april 1978 kwam dan ook totaal onverwacht : 6 april 1978 - 19u30: het is een mooie, heldere dag,

maar er staat een vrij krachtige Noordnoordoosten­ wind en het is niet warmer dan een graad of vijf We bevinden ons in Sint-Agatha-Rode aan de Groot­ broek-vijver waar zich de normale begin april tafere­ len afspelen:flink wat Kuif- en Tafeleenden dobberen rustig rond, samen met een groepje rondjesdraaiende Slobeenden, de eerste vier Boerenzwaluwen komen langs, een Visarend doet een poging om een vis te Onvolwassen Aalscholver Phalacrocorax

verschalken... Tot plots de rust verstoord wordt door

Carbo sinensis, foto Luc Hendrickx

een snelle vlucht zwarte vogels! Zesentwintig Aal-

De Boomklever

-

december 2009

113


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.