De Boomklever December 2009

Page 12

..

...

.. "·:..·

"��·

. ·�

V�g�l;:l:�·

De terugkeer van de Kleine Zwaan

D

e

niet-meer-zo-jonge

zullen

zich

zeker

lezers

herinne­

ren dat er, in de tweede helft van de jaren zestig tot diep in de jaren

waarvan het overgrote deel, 20.000 ex (of 80%) de Nederlandse plassen en akkers verkiest. De rest trekt naar Engeland, Denemarken, Ierland. België vormt zowat de zuidgrens van het overwinteringsgebied met in strengere winters tot maximaal 500 vogels. Ze verblijven graag op plassen met Fonteinkruid, waar­

zeventig van vorige eeuw, elke win­

van ze de knollen eten, maar ook vaak op bietenak­

ter Kleine Zwanen in de Dijlevallei

kers met oogstresten.

overwinterden. Dan volgde een lan­

We zijn erin geslaagd om de waarnemingsgegevens

ge periode van afwezigheid om ten

over de Kleine zwaan in het Dijleland over een peri­ ode van 45 jaar (1964-2009) te verzamelen. Bronnen

slotte in de winters 2006-2007 en

waren o.a. het Archief van de Natuurstudiegroep

2007-2008 in klein aantal opnieuw

Dijleland (vanaf 1993), de Rapport de la Commission

te overwinteren.

d'Homologation 1964-2004 Aves en het waarnemin­ genarchief van de auteur (1964-heden). Deze gege­

Betekent dit 'de terugkeer van de Kleine zwaan'? Het antwoord op deze vraag is niet zo voor de hand

vens worden grafisch weergegeven in figuur 1, maar de voorstellingswijze vraagt toch wat toelichting. De gegevens zijn per decade (periode van 10 dagen) weergegeven en dit telkens van de derde decade van oktober van jaar x tot einde maart van jaar x + 1. Er

liggend ...

*

zie ook over de afkomst van de Kleine Zwanen

Kleine Zwanen zijn broedvogels van de toendra in

in de Dijlevallei: "Het leven van een Kleine

Noord-Rusland� en West-Siberië en de populatie die

Zwaan."in 8 ringaflezingen': B.Bergmans en

in West-Europa overwintert telt zo'n 25.000 vogels

F.Fluyt, De Boomklever, jrg 36, juni 2008, p 71.

Kleine Zwaan Cygnus bewickii, St. Agatha-Rode, winter 2007, foto Frederik Fluyt

1 1o

De Boomklever - december 2009