De Boomklever Juni 2009

Page 7

De nachtvlinderfauna van het Heverleebos en het Meerdaalwoud: een voorlopige tussenstand DEEL 11:

Eén excursie met licht werd gehouden half sep­ tember. Het was toen een mooie nazomeravond

Het Meerdaalwoud

met echter toch snel afkoelende temperaturen en een iets te felle maan (daar kan geen kwik­ lamp tegenop). Dankzij Kurt Boux konden we beschikken over één skinnerval die we van zons­ ondergang tot half twaalf lieten branden. Het

1

vers aangemaakte smeer (een mengsel van wijn

n de zomer van 2007 zijn we

en

met de Natuurstudiegroep Dij­

ten kan aantrekken) leverde geen bijkomende

leland voor het eerste gestart met nachtelijke

insectenexcursies

in

onze grootste bosdomeinen, het Heverleebos

en

het

woud. Aanvankelijk

Meerdaal­

voornamelijk

bedoeld als inventarisatie van Vlie­ gende herten

(Lucanus cervus), bleek

gaandeweg het succes voor nacht­ vlinderinventarisatie heel wat gro­ ter. In een reeks artikelen brengen we u het relaas van de resultaten die we tot hiertoe bereikten . In dit tweede deel gaan we in op het Meerdaalwoud.

uiker dat in die periode ook heel wat

oor­

soorten op waarschijnlijk omdat het te ver was aangemaakt en dus niet had kunnen gisten (of­ wel lag het aan de Chateau Migraine ...). Tijdens de zomer van

2008 werd opnieuw twee­

maal geïnventariseerd in het Meerdaalwoud. Er werd telkens gekozen om de skinnerval op te stellen aan de open plek langs de Kromme dreef middenin de oude eikenkem en niet zo ver van de Warandevijver, een zowel botanisch al

fau­

nistisch zeer waardevol gedeelte van het Meer­ daalwoud. Eind juli en eind augu tus inventari­ seerden we onder leiding van André Verboven telkens met één skinnerval die opstond van zonsondergang tot twaalf uur. Eind juli was het een zachte zwoele zomeravond. De zomer was voordien ongemeen nat en somber gewee t wat zich fors liet voelen in het gebrek aan dagvlin­ derwaamemingen. Eind augustu

moeten we

spijtig genoeg vlakbij een nest Hoornaar (Vespa crabo) gestaan hebben, want die kwamen in gro­ ten getale op het licht af, wat geen gunstig effect had op de nachtvlinderwaamemingen.

De zoekinspanning In het Meerdaalwoud werden in de zomer van

2007 twee excursies gehouden. Begin augustus werd er op een zwoele zomer­

Bijkomend werden er in de zomers van 2007 en 2008 in totaal ook 6 inventarisatie met licht ver­ richt in de omgeving van De Kluis tijden

het

jaarlijkse JNM-kamp eind juli en 5 nachten in

(1 nacht in 2007 2008). Hier werd wel telken de

hele nacht door gevangen.

avond in de omgeving van de Warandevijver rondgewandeld specifiek op zoek naar grote kevers. De Boomldever

-

juni

2009

33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.