De Boomklever Juni 2009

Page 4

Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale) in Kessel-Lo

0

p 21 november 2008 gingen de

kinderen

van

Freinet­

school 'de regenboog' uit Kessel-Lo, onder begeleiding van juf Kristien Willems en Natuurpunt Educatie kriebelbeestjes zoeken in het na­ bijgelegen Michottepark (FS 2 l 37). De kinderen vonden verscheidene kleine diertjes en ook twee grotere beestjes trokken de aandacht. Het ging om twee vrouwtjes Zuidelijke boomsprinkhaan. De eerste waar­ nemingen van deze soort in het Dijleland. Bij navraag vonden de kinderen deze Zuidelij­ k boom prinkhanen op bomen en lruiken. Eerst observeerden we dat de prieten langer waren dan het li­ chaam. Vervolgens viel de geelwitte lengte treep op de kop en het halschild op. Zo wisten we dat het ging om een van de twee soorten boom­ prinkhanen.

sprinkhaan verward worden met de Zuidelijke boomsprinkhaan. Volwa sen individuen van de Zuidelijke boomsprinkhaan hebben korte vleu­ gels met netvormige be-adering. Juvenielen van de Boomsprinkhaan hebben ook korte vleugels, maar in de vleugel zie je dan enkel lengteader , zonder dwarsaders of netvormige tructuur. Door goed op de vleugeladering te letten, kan je dus zien of het om adulten of juvenielen gaat. Juvenielen van beide soorten zijn niet met zeker­ heid van elkaar te onderscheiden. Het feit dat we enkel vrouwtjes vingen, heeft wellicht te maken met het feit dat het laat op het jaar is. De mannetjes sterven enige tijd na de be­ vruchting, maar de vrouwtjes hun taak zit er pas op nadat de eitjes gelegd zijn en dus zijn zij later op het jaar waar te nemen dan de mannetjes.

Verspreiding De Zuidelijke boomsprinkhaan heeft een klein verspreidingsgebied dat in een recent verleden

Boomsprinkhaan of Zuidelijke boomsprinkhaan? In volwa en toestand heeft de Boom prinkhaan (Meconema thalas­ inum) lange vleugels (tot aan de achterknie) en de Zuidelijke boom­ prinkhaan kort vleugels. Vanzelf prekend heeft een onvolwasen Boom prinkhaan korte vleugel (omdat uil een prinkhaaneitje geen larve komt, maar een mini- prinkhaan) en kan deze juveniele BoomJO

De Boomklever ·

juni

2009

Boomsprinkhaan Meconema thalassinum, foto Bart Hanssens


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.