__MAIN_TEXT__

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, februari - maart 2000

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

voornamelijk de periode februari -

(13/03), werden niet weerhouden.

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat

2009

per (17/03), Paapje (18/03) en Sprinkhaanzanger

maart 2009. De bestreken

regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­ ijse, Tervuren en de aangrenzende

Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel­ Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OH

= Oud-Heverlee/N,

OHZ

Oud-Heverlee/Z,

=

Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB

=

Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

gebieden. De volgende rubriek zal de periode april - mei 2009 omvat­

Grauwe Gans Anser anser

ten. Waarnemingen worden voor 5

Grauwe Ganzen werden waargenomen te NGB

juni 2009 verwacht bij Kelle More­

Lomrnaert), OHZ (resp. 1, 2 & 3 ex. op 8/02, 7

au, Korenbloemlaan 5, 3052 Blan­ den, 0486/ l 2.58. 77, kelle.moreau@gmail.com

Slobeend,

Wintertaling,

Tafeleend,

Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Storm­ Zilvermeeuw,

Kleine

Mantelmeeuw,

Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, alle spechten, Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwik­ staart, Witte Kwikstaart, Kramsvogel, Koper­ wiek,

Glanskop,

Matkop,

Kuifmees,

Zwarte

Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten wer­ den niet in dit verslag opgenomen maar wel ver­ werkt. Ook enkele ongedetermineerde strandlo­ pers, onzekere waarnemingen van Roerdomp, Ooievaar en Kemphaan, en enkele zeer vroege gevallen van Groenpootruiter (28/02), Oeverlo44

De Boomklever

-

ex. op 14, 21, 28/02 & 16/03; L. Hendrickx, A.

(1 ex. over

op 22/02; F. Maes).

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, meeuw,

& 15/03; L. Hendrickx), OHN (resp. 4, 1, 2 & 3

Boeckx, W. Desmet e.a.) en te Néthen

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend,

(resp. 1, 2 & 2 ex. op 8, 27/02 & 2/03; I. Nel, JM.

juni

2009

Kolgans Anser albifrons 07/02

64 ex. ZW te Neerijse/Tersaert

(C. Carels)

Bergeend Tadorna tadorna Bergeenden waren tijdens de besproken peri­ ode onafgebroken aanwezig in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (versch. waam.). Dertig exemplaren op 18/02 te NGB (1. Nel) vormden de maximumconcentratie.

Smient Anas penelope Wie Smienten wou zien had de keuze tus­ sen OHZ (waarnemingen op 16 data - versch. waam.; max. 11 ex. op 14/02

-

L. Hendrickx, W.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement