De Boomklever Juni 2009

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, februari - maart 2000

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

voornamelijk de periode februari -

(13/03), werden niet weerhouden.

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat

2009

per (17/03), Paapje (18/03) en Sprinkhaanzanger

maart 2009. De bestreken

regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­ ijse, Tervuren en de aangrenzende

Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel­ Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OH

= Oud-Heverlee/N,

OHZ

Oud-Heverlee/Z,

=

Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB

=

Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

gebieden. De volgende rubriek zal de periode april - mei 2009 omvat­

Grauwe Gans Anser anser

ten. Waarnemingen worden voor 5

Grauwe Ganzen werden waargenomen te NGB

juni 2009 verwacht bij Kelle More­

Lomrnaert), OHZ (resp. 1, 2 & 3 ex. op 8/02, 7

au, Korenbloemlaan 5, 3052 Blan­ den, 0486/ l 2.58. 77, kelle.moreau@gmail.com

Slobeend,

Wintertaling,

Tafeleend,

Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Storm­ Zilvermeeuw,

Kleine

Mantelmeeuw,

Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, alle spechten, Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwik­ staart, Witte Kwikstaart, Kramsvogel, Koper­ wiek,

Glanskop,

Matkop,

Kuifmees,

Zwarte

Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten wer­ den niet in dit verslag opgenomen maar wel ver­ werkt. Ook enkele ongedetermineerde strandlo­ pers, onzekere waarnemingen van Roerdomp, Ooievaar en Kemphaan, en enkele zeer vroege gevallen van Groenpootruiter (28/02), Oeverlo44

De Boomklever

-

ex. op 14, 21, 28/02 & 16/03; L. Hendrickx, A.

(1 ex. over

op 22/02; F. Maes).

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, meeuw,

& 15/03; L. Hendrickx), OHN (resp. 4, 1, 2 & 3

Boeckx, W. Desmet e.a.) en te Néthen

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend,

(resp. 1, 2 & 2 ex. op 8, 27/02 & 2/03; I. Nel, JM.

juni

2009

Kolgans Anser albifrons 07/02

64 ex. ZW te Neerijse/Tersaert

(C. Carels)

Bergeend Tadorna tadorna Bergeenden waren tijdens de besproken peri­ ode onafgebroken aanwezig in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (versch. waam.). Dertig exemplaren op 18/02 te NGB (1. Nel) vormden de maximumconcentratie.

Smient Anas penelope Wie Smienten wou zien had de keuze tus­ sen OHZ (waarnemingen op 16 data - versch. waam.; max. 11 ex. op 14/02

-

L. Hendrickx, W.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.