De Boomklever Maart 2009

Page 24

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2008

D

-

januari 2009

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode december 2008

januari 2009. De bestreken

-

regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­ ijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode februari - april 2009 omvatten.

Waarnemingen

wor­

den voor 5 mei 2009 verwacht bij Moreau,

Kelle

Korenbloemlaan

3052 Blanden, 0486/ 12.58. 77,

5,

kelle.moreau@gmail.com.

Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, = Oud-Heverlee/ Oppem

=

weilanden

en Bogaerdenstraat

tu

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

GB=

GB,

eerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), =

OH1

OHZ = Oud-Heverlee/Z,

,

KV

eerijse/Kliniekvijver (deel Doode Bemd ) en

SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Kleine Zwaan Cygnus bewickii De vijf Kleine Zwanen van SAR bleven daar nog ter plaatse tot op 13/12 (versch. waam.), wanneer het dalende waterpeil hen dwong om deze stek te verlaten. Op die dag werden ze rondvliegend waargenomen te OHZ (W. Desmet) en op 14/12 zaten ze te

GB (F. Fluyt,

J.

ysten).

Grauwe Gans Anser anser 02/12

5 ex. te SAR (P. Moysons)

07/12

2 ex. over Huldenberg/Spits berg

(F. F luyt), 7+8 ex. ZW te Erps-Kwerps

(P. Moysons) 31/12

5 ex. over Heverlee/Zwanenberg

(B. Bergmans) 03/01

5 ex. over Heverlee/Zwanenberg

(B. Bergmans e.a.), 2-3 ex. te Oppem Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

(J. Nysten, L. Hendrickx, W. Desmet)

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend,

04/01

Kuifeend, Patrijs, Dodaar , F uut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Storm­ Zilvermeeuw,

meeuw,

Kleine

Mantelmeeuw,

Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, alle pechten, Gele

Veldleeuwerik,

Kwikstaart,

Witte

Graspieper, Kwikstaart,

Grote Krams­

vogel, Koperwiek, Zanglijster, Cetti's Zanger, Vuurgoudhaan, Glan kop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Geelgor , Rietgors en alle exo­ ten w rden niet in dit verslag opgenomen maar wel v rwerkt. Gebied afkortingen: WLS

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Ke sel­

Lo/L opoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van 22

De Boomklever - maart 2009

2 ex. te Oppem (Luc Hendrickx, Ingrid

el, Frederik Fluyt) 11/01

2 ex. ZW te Tourinnes-la-Grosse

(J. Taymans) Kolgans Anser albifrons De jaarwisseling 2008-2009 bracht wat ganzen­ geweld teweeg in en rond de Dijlevallei: 31/12

min. 3 ex. aud te OH/centrum

ten), 5 ex. te Pécrot 01/01

(J. Rut-

(M. Walravens)

max. 10 ex. te Heverlee/Zwanenberg (F.

(J. Nysten), 20 (J. Nysten), 136 ex. te Op­ pem en omgeving (L. Hendrickx, J. Menten, K.

Vandekeybus), 4 ex. over LP ex. over Kessel-Lo/N

Hansen) en 4 ex. te Korbeek-Dijle/plateau (S. Horemans)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.