De Boomklever Maart 2009

Page 20

Slaapplaatsonderzoek Boerenzwaluw Verslag van het ringwerk in het Vlaams Natuurreservaat 'Vijvers van Florival'

Juli-augustus 2007 anaf begin juli werd het Vlaams Natuurreservaat 'Vij­ vers van Florival' gecontroleerd op een mogelijke slaapplaats van Boerenzwaluwen (Hirundo rustica).

V

Rond half juli werden tijdens de avondlijke con­ troles de eer te zwaluwen waargenomen. Tot 20 juli bleef het aantal beperkt tot een 20-tal vogels. Daarna ging het aantal in stijgende lijn en op 22 juli werd een eerste maal met succes geringd. Tijden

de daaropvolgende weken groeide het

aantal zwaluwen. Maar nooit werden er meer

In 3 jaar tijd werden op de slaapplaats 'Vijver van Florival' 2 672 Boerenzwaluwen gevangen. 2 608 vogels waren niet geringd en kregen een ring om de poot. De 64 overige zwaluwen waren reeds geringd. In slechts 8 gevallen ging het om vogels die de dagen voordien geringd werden op dezelfde locatie. De overige 56 Boerenzwaluwen waren drager van een Belgische ring die elders geplaatst werd.(zie tabel 2)

Verhouding eerstejaarsvogels(l)­ adulte vogels (>I)

dan 250 vogels geteld. Het aantal zwaluwen die gebruik maakten van de slaapplaats lag bedui­ dend lager dan in 2004 en 2005, en dit ondanks een meer dan geslaagd broedseizoen. In 2006 werd aan de 'Vijvers van Florival' geen slaap­ plaat

vastgesteld.

Fl �

Tot half augustus waren dagelijks wisselende hoeveelheden Boerenzwaluwen aanwezig met en maximum aantal begin augustus. Op 13 au­ gu tu werd een laatste maal geringd.

Resultaten Ringwerk

figuurl. Verhouding eerstejaarsvogels/ adulte vo­ gels van de in Florival geringde Boerenzwaluwen

Er werd geringd met twee 12-meter netten in het riet tus en de wilgjes. Rekening houdende met

Figuur 1 toont duidelijk aan dat het merendeel

de beperkingen van de vergunning werd het

van de gevangen Boerenzwaluwen eerstejaars­

aantal vangdagen beperkt tot 4 per week in de

vogels zijn. Slechts 4%(113 vogels) van de gevan­

periode 22 juli - 13 augu tus.(zie ook tabel 1)

gen Boerenzwaluwen zijn adulte vogels. Van 72 onder hen kon het geslacht bepaald worden: 60

aa t zwaluwen werden ook een aantal bij­ vangsten gedaan. Een overzicht van het aantal geringde vogels zijn terug te vinden in tabel 1: 18

De Boomklever

-

maart

2009

vrouwtjes en 12 mannetjes.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.