De Boomklever Juni 2008

Page 34

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2007

D

it

overzicht

van

-

februari 2008

opmerke­

lijke en interessante vogel­

waarnemingen

in

de

Dijlevallei

beslaat voornamelijk de periode december 2007 - februari 2008. De bestreken regio omvat de ge­ meenten Bertem,

Kortenberg, Leuven,

Huldenberg,

Herent,

Oud-Heverlee,

Overijse,

Tervuren

en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - september 2008 omvat­ ten. Waarnemingen worden voor

10 oktober 2008 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ 12.58. 77, kelle.mo­

Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP = Hever­ lee/Abdij van Park, ZW

=

Oud-Heverlee/Zoete

Waters, OHN = Oud-Heverlee/ Heverlee/Z, Oppem

=

, OHZ

=

Oud­

weilanden tussen Bogaer­

denstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB,

GB

=

Neerijse/Grote Bron (deel Doode

Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek, SJW =Sint-Joris-Weert, F lo = Flori­ val.

Kleine Zwaan Cygnus bewickii Na een jarenlange afwezigheid verscheen er in de winter van 2006-2007 voor het eerst weer een groep Kleine zwanen te SAR. Aangezien de wa­ terkwaliteit in de vijver in de zomer van 2007 zienderogen vertroebelde, werd er met span­ ning uitgekeken naar de afgelopen winter. Op 13/11 was het dan terug raak en verscheen er te­ rug een groepje van 3 adulten te SAR (F. F luyt). Op 07/12 werd een uitstapje gemaakt naar NGB

(M.

Walravens). Dit groepje groeide aan tot 6 ex.

van 12 tot 19/12 (F. F luyt e.v.a.). Hieronder ook 1

reau@gmail.com.

ex. met een gele kleurring (F. F luyt, R. Aerts). Na de vorstperiode in december leek er aan­

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend,

Wintertaling, Tafeleend,

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, F uut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Klei­ ne Mantelmeeuw, alle uilen, Ijsvogel, Zwarte Specht, Middelste en Kleine Bonte Specht, Veld­ le uwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek, Cetti's Zanger, Glans­ kop, Matkop, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goud vink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opge­ nomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor een mogelijke Ruigpootbuizerd en enkele onze­ kere Geelpool- en Pontische Meeuwen.

76

De Boomklever

-

juni

2008

vankelijk maar 1 ex. over te blijven, tot op 01/01 2ad en 3juv arriveerden om te overnachten (F. F luyt). Deze groep bleek te foerageren in de weiden van SAR, Pécrot en de Grand Pré te Bossut-Got­ techain

(M.

Walravens e.v.a.) en keerde terug

naar de vijver van SAR om te overnachten. Ze bleef aanwezig tot ten minste het einde van deze waarnemingsperiode.

Grauwe Gans Anser anser 10 & 16-17/02

resp. 3 & 4 ex. te SA R/weiden

(L. Hendrickx, F. F luyt, M. Bekkers e.a.)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.