De Boomklever Juni 2008

Page 24

Kleine Trap te Korbeek-Dijle

Beschrijving van de

De waarneming

waarneming

het idee dat het wel eens om een Kleine Trap zou

O

kunnen gaan werd alleen maar sterker. De vogel

p de ochtend van 20 april 2008 wandelde ik de Bredeweg te

Korbeek-Dijle op, in het kader van de broedvogelinventarisatie van Na­ tuurstudiegroep

was niet meer dan een korte

glimp in ver van ideale omstandigheden, maar

Dijleland

moest teruggevonden worden. Op de bewuste akker foerageerden enkele tientallen Blauwe Reigers Ardea cinerea die bij de minste benade­ ring ongetwijfeld zouden opvliegen en daarbij hun ongenoegen over de gang van zaken met een luide schreeuw kenbaar zouden maken. Hoe

waarbij

zou een Kleine Trap daarop reageren? Dus eerst

dit jaar de akkervogels aan de beurt

een hoger gelegen punt gezocht om van daaruit

zijn. Bij een eerste halte om 8u, am­ per enkele

de koolzaad - en omliggende akkers te overzien. Zonder resultaat.

honderden meters ver,

om de eerste koppels Patrijzen Per­ dix perdix en een Veldleeuwerik Alauda arvensis op kaart in te tekenen vloog

er rechts van de weg een grotere

Dan toch maar voorzichtig de akker opgelopen, om de paar meter de overblijfselen van het kool­ zaad afspeurend. Bijna op het hoogste punt, de reigers waren zoals verwacht opgevlogen, keek ik recht in een priemend geel oog. De vogel zat volledig gedrukt, enkel de kop en een stukje rug

vogel op. Deze vloog recht naar de

zichtbaar. Bovendelen en kruin waren fijntjes ge­

opkomende zon, en de vlucht deed

streept op licht bruine grondkleur, de rest van

in eerste instantie eerder eendach­ tig aan. Aanvankelijk kon ik er dan ook helemaal niets van maken, pas toen de vogel met een wijde boog

de kop en bovenhals egaal grijs. De snavel was gelig bruin met een donker uiteinde. Ja, het was dus een Kleine Trap, een mannetje! Aangezien de vogel duidelijk verontrust was, heb ik dan terug wat meer afstand genomen. De vogel leek nu iets minder verontrust en af en toe werd een

naar rechts afweek kreeg ik even­

stukje zwarte halskraag met een fijne witte band

tjes brede ronde vleugels met grote

zichtbaar.

witte vleugelvelden en zwarte bui­

Vervolgens enkele lokale vogelkijkers verwittigd

tenste handpentoppen te zien. Op

en wat bewijsfotootjes gemaakt. Na amper 10

dit moment kwam de gedachte aan

minuten was Axel Smets ter plaatse, die de vo­

een Kleine Trap Tetrax tetrax voor het eerst in me op. Vervolgens leek de vogel - net uit het zicht - terug in te vallen op een voormalige koolzaad­ akker die sinds de oogst van vorig jaar onbewerkt was blijven liggen. 66

De Boomklever

-

juni

2008

gel onmiddellijk heeft geseind op het Rare Bird Alert-systeem. Even later vloog de trap naar een verderop gelegen akker, waar de vogel zich ge­ durende lange tijd uitstekend liet bekijken, wel­ iswaar vanop behoorlijke afstand. Het werd die dag behoorlijk druk op het pla­ teau van Korbeek-Dijle. Toen ik rond 19.00h nog eens ging kijken was het nog steeds een komen