De Boomklever Juni 2008

Page 10

Mieren in het Dijle/and: op zoek naar enkele bijzondere soorten

Intro

M

ieren zijn insecten waaraan we meestal geen aandacht

dat we de scapus of sprietschaft noemen vooral bij de werksters en gynen opmerkelijk langer is dan de daarop volgende zweepleedjes. Sommige

schenken, en indien we ermee in

wespen hebben ook geknikte sprieten maar mie­

contact komen, worden ze vooral

ren onderscheiden zich hier verder van door één of twee knopen tussen het borststuk en het ach­

als hinderlijk er varen. Toch is de

terlijf: we spreken hier van schub of petiolus en

ene

postpetiolus. De mieren (Formicidae) die bij ons

soort

al

interessanter

dan

de andere. De mier is een sociaal werkend en levend dier. Eén mier kan op zichzelf niet voortbestaan - één mier is geen mier. Het orga­ nisme is in feite niet de mier maar de mierenkolonie en alles wat er op één of andere manier mee ver­ bonden is.

voorkomen, behoren tot vijf subfamilies (DEKOr

CK et al., 2006).

Goede determinatiewerken om alle bij ons voor­ komende mieren op naam te brengen zijn de Duitse werken van SEIFERT (1996 en 2007) en het determinatieboek van ScHOETERS en VANKERKHO­ VE

(2001).

De studie van mieren in Vlaanderen In Vlaanderen komen mieren vooral voor op

Wat maakt een mier tot een mier? ra of Vlie vleugeligen. De m este vertegenwoor­ dig r van deze orde (bijen en w paar vl ugel

bossen en antropogene milieus kan de diversi­ teit hoog liggen. Recentelijk telden we in België

Mieren b hor n tot de orde van de Hymenopte­

twe

droge, warme zand- en leemgronden. Ook in

maar d

onge lachtelijke werkster

pen) bezitten

mieren waarbij de de grote numerieke

85 soorten (DEKONI CK et al., 2006) waarvan er 62 soorten ooit in Vlaanderen werden gevonden. De laatste 10 jaar nam het aantal nieuwe soorten in België toe van 60 tot 85 soorten. Dit komt voor­

namelijk door een vernieuwde taxonomie, maar ook doordat heel wat enthousiaste mensen zich

meerderheid vormen, zijn ongevleugeld wat

met een groeiende interesse met het inventarise­

uiteraard e n groot voordeel is bij hun onder­ grond e l ven wijze. Op enkele uitzond ringen na zijn de gynen (koninginnen) n de mannetjes

Deze interesse willen we stimuleren en levendig

van d

mieren dan weer wel gevleugeld. Een mi r kan j gemakkelijk h rk nn n aan haar

g knikt

52

prielen waarvan het

De Boomklever

-

juni

2008

er te sprietlid,

ren van mieren in ons land gingen bezighouden. houden door op onze website www.formicidae. be op een wetenschappelijk verantwoorde ma­ nier informatie aan te bieden over onze Vlaamse (Belgische) mieren. Hierbij belichten we nieuwe publicatie

en vestigen de aandacht op allerlei


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.