De Boomklever Maart 2008

Page 27

Opmerkelijke waarnemingen van dagvlinders in het Dijleland in 2007

1

n deze bijdrage wordt een over­ zicht

gegeven

van

opmerke­

lijke fenologische waarnemingen en waarnemingen van bijzondere soorten onder de dagvlinders in 2007 voor het Dijleland en aan­

Bijzonder fenologische waarnemingen van algemene soorten •

Als gevolg van de zachte winter, de warme maand april en een verhoogde aandacht bij waar­ nemers waren er zeer veel vroege waarnemingen

grenzende gebieden (hier gemeen­

van dagvlinder . Over de winterwaarnemingen

ten Kortenberg, Herent, Leuven,

van januari en februari werd al eerder ver lag

Bertem, Oud-Heverlee, Overijse,

ten die de winter doorbrengen al vlinder zoal

Huldenberg, Tervuren, Overijse en

Dagpauwoog, Kleine vos, maar ook van

Hoeilaart). De bronnen voor waar­ nemingen uit K ampenhout wer­

uitgebracht (Creemer

2007). Het ging om oor­ talan­

ta, die bij normale winters naar het zuiden moet wegtrekken om te overleven. Voor de andere vlindersoorten van het voorjaar werden records voor het Dijleland archief gebroken wat betreft

den nog niet geraadpleegd. Enkel

de eer te waarneming datum voor Citro nvlin­

waarnemingen die als zeker wer­

der, Boomblauwtje, Icarusblauwtje, Kleine

den doorgegeven zijn met datum vermeld.

uur­

vlinder en Landkaartje (zie tabel 1). De gevolgen van het vroege voorjaar leken zelfs tot in de maand juni zichtbaar met de eer te ver­

2007 was het eerste jaar dat steekproef­

moedelijke waarnemingen van de zomergenera­

hokken werden geïnventariseerd in kader van

ties van Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Klein

het atlasproject. Het jaar startte uitstekend voor

geaderd witje, Klein koolwitje, Kleine vo , en

vlinderwaarnemers met een zeer warme maand

Kleine vuurvlinder. Voor vlind r met enkel een

april, maar voordat de meeste vrijwilligers hun

zomergeneratie was dit nog opmerkelijker, zoal

eerste ronde waren begonnen waren alle voor­

bij Bruin zandoogje, Groot dikkopje en Koe ink­

jaarsgeneraties al over hun piek heen en sloeg

je (zie tabel 1).

Het jaar

het weer om. De regenachtige maand mei was een ramp op vlinder gebied en ook in de maan­

Het weer in het najaar vertoonde deze keer geen

den erna leken de regendagen ongelijk verdeeld

uit chiet r . Toch waren er record op te tekenen

over de werkweek en het weekend, zodat veel

voor de laat te waarneming n van Citroenvlin­

van het atlaswerk in het water viel. De verhoog­

der

de inventarisatie inspanningen met betrekking

en Dagpauwoog

(9

ptember), Bont zandoogj

(1 december).

(20 oktober)

tot de steekproeven die wel werden gedaan, aangevuld met de verhoogde aandacht voor losse waarnemingen zorgden toch nog voor een geslaagd jaar wat betreft waarnemingen van dagvlinders. Maar voor

2008 hop n w toch op

meer en beter. De Boomklever - maart 2008

25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.