De Boomklever Maart 2008

Page 16

De libellenfauna van het Vlaams natuurreservaat Grootbroek (Huldenberg)

H

e

Grootbroek maakt deel

uit van een noord-zuid ge­

transecttelling had als doel om gegevens te be­ komen over het seizoenspatroon en het aantal­ lenverloop van de diverse libellen oorten. Bo­

oriënteerde keten van voormalige

vendien zijn de gevens van de transecttellingen

visvijvers in de zuidelijke Dijleval­

eventueel later bruikbaar in het kader van een

lei. Deze plassen zijn inmiddels door de terreinbeherende instan­ ties verworven om ze om te vor­ men tot soortenrijke moerasge­ bieden. Hierbij zijn uiteraard ook libellen gebaat. Gezien de uitste­

meerjarige monitoring van het gebied. Gedurende de inventarisatieperiode werden

28

soorten aangetroffen. De eenmalige vond t van een Geelvlekheidelibel in

2006, niet waargeno­

2007, brengt de actuele libellensoorten­ lijst van het Grootbroek op 29. Deze is samenge­ vat in tabel 1, met per soort het type (of types) men in

van waarneming(en) dat werd verricht.

kende indicatorfunctie die libellen vervullen ten aanzien milieu- en klimaatomstandigheden,

vormt

deze soortengroep bovendien een zeer geschikt meetobject om de toestand

van natte natuurgebie­

Enkele karakteristieke en opmerkelijke soorten van naderbij Weidebeekjuffer Calopteryx splendens

den op te volgen en om op langere termijn, eventuele veranderingen

et als de andere vertegenwoordigers van de calopterygidae, is de Weidebeekjuffer gebonden

van de libellenfauna in kaart te

aan stromend water. Als gevolg van een verbe­

brengen. Vanuit deze optiek werd

terde waterkwaliteit wist deze soort sinds half jaren

'90 de Dijle en haar zijrivieren te koloni­

in het zomerhalfjaar van 2007 een

seren. In het Grootbroek werden Weidebeekjuf­

gehouden

fers regelmatig aangetroffen ter hoogte van de

libelleninventarisatie

leigracht tussen de grote plas en de monding in

natuurreservaat

de Dijle en op de Marbaise. De eerste waarne­

Grootbroek. De resultaten hier-­

ming viel erg vroeg, namelijk op 5 mei. Maxima

in

het

Vlaams

van staan samengevat in deze bij­ drage.

werden genoteerd op

28 mei en 17 juni met tel­

kens 10 exemplaren. De laatste waarneming viel op

12 augustus. Alhoewel de nabijheid van de

Dijle als gekende voortplantingsplaats allicht Hel onder7o k, dat liep van april tot oktober 2007, hield L.Owel een algemene inventarisatie

in van de

oorten libellen als een transecttel­ ling. De inventari ati methde i gebaseerd op

de hand! iding van h t derland e Landelijk Meetnet Lib 11 n (Ketelaar & Plate, 2001). De 14

De Boomklever

-

maart 2008

verantwoordelijk is voor het voorkomen van de soort in het Grootbroek, valt niet uit te slui­ ten dat de Weidebeekjuffer zich hier ook lokaal weet voort te planten. Indicatief in dit verband zijn de waarnemingen van patrouillerende man­ netjes langs de oevers van de leigracht, mogelijk ge chikt voortplantingshabitat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.