De Boomklever Juni 2007

Page 6

Sphiximorpha subsessilis en Xanthogramma laeturn: twee nieuwe zweefvl iegensoorten (Diptera, Syrphidae)

D

e zweefvliegenfauna van het

twee recentste aanwinsten

Dijleland is relatief goed on­

onze

zweefvliegenfauna

voor

werden

derzocht. Bij de laatste publicatie

tijdens dezelfde week op enkele

(Menten 2002) waren er 186 zweef­

honderden meters van elkaar ge­

vliegensoorten bekend uit de regio,

vonden in het Meerdaalwoud op

maar sindsdien zijn er nog enkele

het grondgebied Bierbeek (UTM­

extra

en

code: FS2028). Het betreft de zeld­

nadert het totale aantal de kaap

zame bossoorten Sphiximorpha sub­

van 200 soorten of 60% van onze

sessilis en Xanthogramma laetum.

soorten

inheemse

waargenomen

zweefvliegenfauna.

De

Sphiximorpha subsessilis 52

De Boomklever

-

juni

2007


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.