De Boomklever Juni 2007

Page 4

Zuiders juffertje duikt op in het Grootbroek (Huldenberg) Eerste waarneming van de Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum voor het Dijleland

1

n samenspraak met het Agent­ schap

Natuur

voor

en

Bos

Vlaams-Brabant, vindt in 2007 in het Vlaams natuurreser vaat Groot­ broek te Sint-Agatha-Rode (Hul­ denberg) een inventarisatie plaats van de libellenfauna. Tijdens een in­ ventarisatiebezoek op 10 juni werd mijn aandacht getrokken door een 'verdachte'

waterjuffer

Coenagrion

spec. die zich ophield in het grazig gedeelte van de westelijke oever van de grote plas.

Met name de

geringe lengte en de verdeling van de blauw-zwarte tekening op het achterlijf leken op het eerste ge­

Het Europees verspreidingsgebied van de Gaffel­ waterjuffer is vrij gefragmenteerd en strekt zich uit over het zuidwesten en -oosten van Europa.

zicht af te wijken van de Azuurwa­

Binnen dit areaal komt deze waterjuffer eerder

terjuffer C. puella, de enige andere

plaatselijk voor waar het een voorkeur heeft voor

coenagriasoort die hier tot nog toe gevonden werd.

zonbeschenen waterpartijen met een goed ont­ wikkelde waterplantenvegetatie, zoals hoornblad Carathophyllum spec. en vederkruiden Myriophyl­ lum spec.

(Dijkstra & Lewington,

2006) In België

is de Gaffelwaterjuffer zeer zeldzaam. Na een De waterjuffer kon van nabij bekeken en gefoto­

laatste waarneming in 1973, werd de soort zelfs

grafeerd worden waarbij volgende kenmerken

lange tijd als uitgestorven beschouwd.

opvielen: een langwerpig lichtbruin pterostigrna,

1998 werd de Gaffelwaterjuffer terug opgemerkt,

een kattenhoofdvorrnige figuur op het tweede

vooral in het uiterste zuiden van het land en langs

achterlijfsegment en een zwart zesde en zevende

de Westkust waar recent zeer lokale populaties

achterlijfsegment. Aan de hand van deze kenmer­

zich weten te handhaven. (De Knijf,

Vanaf

2006)

ken kon het diertje moeiteloos als een man Gaffel­ waterjuffer C. scitulum gedetermineerd worden.

Alhoewel de Gaffelwaterjuffer wel eens zwerf­

Het betreft de eerste waarneming voor het Dijle­

gedrag vertoont, waarbij het grote afstanden kan

land en, na een vondst in

2004 in Averbode, het

tweede geval voor Vlaams-Brabant.

50

De Boomklever

-

juni

2007

afleggen en bijgevolg incidenteel kan opduiken, valt de waarneming in het Grootbroek eerder te