De Boomklever Juni 2007

Page 23

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving maart - mei 2007

D

it ov rzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk

de

periode

maart

- mei 2007. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg,

Gebiedsafkortingen: WLS = WilseleNijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/ Leopoldspark (Provinciaal Domein), AVP = He­ verlee/Abdij van Park, ZW =Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN=Oud-Heverlee/N, OHZ=Oud-He­ verlee/Z, Oppem

=

weilanden tussen Bogaerden­

straat ( Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en NGB, NGB =Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NK V = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bem­

Herent, Bertem, Leuven, Oud-He­

de) en SAR=Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek, SJW

verlee, Huldenberg, Overijse, Ter­

=Sint-Joris-Weert, Flo

=

Florival.

vuren en de aangrenzende gebie­ den. De volgende rubriek zal de pe­ riode juni - augustus 2007 omvat­ ten. Waarnemingen worden voor 3 september 2007 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ l 2.58.77, kelle.mo­ reau@gmail.com.

Grauwe Gans Anser anser 02-03 en 26/03

1 ex. te SAR (K. Moreau,

M. Walravens, I. Nel, L. Hendrickx e.a.) 28/03

2 ex. te OHZ (K. Thijs)

Bergeend

Tadorna tadorna

Het bewijs van al zeker één geslaagd broedgeval van Bergeend in de Dijlevallei anno 2007 was er vanaf 17/05, toen te NGB 6 pulli werden waarge­ nomen (vanaf 27/05 nog 5 pulli) (J. Nysten, L. Hendrickx, M. Walravens).

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend,

Slobeend,

Wintertaling,

Tafeleend,

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Hout­ snip, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Ransuil, Ijsvogel, Groene Specht, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, Graspieper, Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goud­ vink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en van alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook niet met zekerheid ge­ determineerde reigers, kiekendieven en andere roofvogels, plevieren, meeuwen, sterns en pie­ pers werden niet weerhouden.

Smient Anas penelope In maart 2007 werden nog 11 waarnemingen van Smienten ontvangen vanuit de Dijlevallei, waar­ bij zowel OHZ, NGB als SAR werden aangedaan (versch. waam.). De grootste concentratie betrof 4mlv te NGB en later te OHZ op 16/03 (L. Desmet, M. Walravens). Nadien werden enkel nog lmlv genoteerd van 07-09/04 te SAR (F. Fluyt, J. Nysten).

Pijlstaart Anas acuta In maart verbleven slechts kleine aantallen Pijl­ staarten in de Dijlevallei, en ook bijna uitsluitend te SAR (versch. waam.) waar op 22/03 het maxi­ mum van 4m4v werd geteld (H. Roosen). De eni­ ge waarnemingen buiten SAR werden genoteerd

De Boomklever

-

juni 2007

69


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.