De Boomklever Juni 2007

Page 18

Gierzwaluwen: de Pauscollegekolonie te Leuven

Z

eevogels zijn watervogels die alleen op het land komen op

"daar te broeden maar die verder helemaal van de zee afhankelijk zijn. De open zee is hun domein, waar zij foerageren, slapen, ruien, in veel gevallen ook baltsen en soms zelfs paren". (C. Camphuysen, ma­ rien ornitholoog). Mocht de term "luchtvogel"

bestaan, dan

zouden

onze Gierzwaluwen (Apus apus) bij deze vogelgroep horen. Hun bi­ otoop, hun natuurlijke levensruim­ te, bestaat uitsluitend uit ...lucht,

Nederlandse Paus die de Roomse Kerk ooit rijk was en tevens de laatste niet-Italiaanse paus tot de keuze in 1978 van de Pool Johannes-Paulus II. Adriaan Floreszoon Boeyens werd op 2 maart

1459 geboren in Utrecht als zoon van een tim­ merman. In 1476 ging hij met enkele stadsgeno­ ten studeren te Leuven. Hij woonde in het col­ lege "Het Varken", genoemd naar een tegenover gelegen herberg aan het Hogeschoolplein (dat door oudere Leuvenaars nog steevast het Vèreke genoemd wordt). Adriaan was een ijverige stu­ dent en schopte het in 1489 tot professor, in 1493 en 1500-1501 was hij rector en vanaf 1497 deken van de kapittelkerk van Sint-Pieter in Leuven en daarmee kanselier van de Universiteit. Op 9 januari 1522 werd Adrianus tot paus geko­ zen maar op 5 augustus 1523 al werd hij ziek. De laatste maand van zijn leven lag hij te bed. Daar maakte hij zijn testament op, waarin hij zijn be­

of meer bepaald de lagere atmos­

zittingen in de Nederlanden voor de armen be­

feer: hoge- en lagedrukgebieden,

stemde en zijn huis aan het Hogeschoolplein als

koufronten,

Op 14 september 1523 overleed "il papa olan-

warmtefronten

en

studentenhuis inrichtte.

andere occlusiefronten zijn dage­ lijkse kost voor deze "aërobatische" vogels. Maar zoals zeevogels zijn zij van het vasteland afhankelijk om zich voort te planten en sinds enkele eeuwen maken ze in onze contreien bijna uitsluitend gebruik van gebouwen.

Een beetje geschiedenis Het Pauscollege Adrianus V1 werd genoemd naar Adrianus van Utrecht, de eerste en enige

64

De Boomklever

-

juni

2007

Deelplan Leuven met situering Pauscollege (rode ring) c KULeuven


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.