De Boomklever Juni 2007

Page 16

Z oogd ieren werkgroep

Ei kei mu isproject

www.eikelmuis.be

O

cinus),

fficieel luisteren ze naar de

schuwen, worden ze maar zelden opgemerkt.

maar in de meeste streken

Knaagsporen aan fruit, gestommel op zolder en

waar de diertjes voorkomen, zijn ze beter bekend als fruitratje, slaap­ ratje

Hoewel Eikelmuizen de mens dus zeker niet

(Eliomys quer­

naam Eikelmuis

of

tuinslaper. In

dat

soort

klaaglijke "avondconcerten" in de paartijd zijn de meest voorkomende aanwijzingen van hun aanwezigheid, maar af en toe worden de dieren ook gevangen in een muizenval of meegebracht door de kat.

volksnamen schuilt heel wat wijs­ heid, want hoewel ze een voorkeur hebben voor dierlijk voedsel (insec­ ten, slakken, ...) , zetten deze aan­ trekkelijke knaagdiertjes hun zoete tanden maaral te graag in een vers stuk fruit en herfstvruchten zoals hazel- en okkernoot. Lichte loof­ bossen, (hoogstam-)boomgaarden, houtkanten en natuurrijke tuinen zijn hun favoriete stek. Eikelmui­ zen zijn echte langslapers. Ze hou­ den een winterslaap van oktober tot april. Hiervoor zoeken ze een beschut plekje in natuurlijke boom­ holtes,

nestkasten,

schuurtjes

zelfs op zolders. 62

De Boomklever

-

juni 2007

en

Vooral de fruitstreek van zuidelijk V laande­ ren is van oudsher bekend omwille van zijn aanwezige Eikelmuizen, maar de jongste jaren


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.