De Boomklever Juni 2007

Page 13

Hamsterbescherming in Vlaanderen

H

et plateau van Bertem-Leef­

Wat vooraf ging ...

daal herbergt een van de laat­

ste hamsterpopulaties in Vlaande­ ren. Dat gegeven alleen maakt dit

JNM en de Wielewaal vzw (nu Natuurpunt, voor de jongere generatie) waren de eersten om de ha­ chelijke situatie van de hamster in Vlaanderen te

al uniek en het beschermen waard.

erkennen in de jaren '90. Er werden heel wat ak­

Meer nog als je weet dat de Euro­

hoewel niet wetenschappelijk aantoonbaar, kon

pese hamster in gans West-Europa met uitsterven is bedreigd en de hamsterpopulaties in hun oostelijk areaal sterk achteruitgaan.

kers afgelopen op zoek naar hamsterburchten en toch een dalende trend in het aantal gevonden burchten en dus ook het aantal hamsters worden vastgesteld. Daarom werd door de overheid een opdracht uitgeschreven aan de Wielewaal vzw om een soortbeschermingsplan voor de hamster op te maken. Dit plan was een feit in 2001, maar bevatte, jammer genoeg, weinig direct praktisch

Vlaanderen bezit vandaag nog 2 zekere ham­

bruikbare methoden om de soort in-situ te be­

sterpopulaties, in Bertem-Leefdaal en Heers­

schermen. Op terrein veranderde de situatie

Widooie. Dat de dieren daar nog aanwezig zijn

voor de noodlijdende hamsters dus niet onmid­

weten we met zekerheid dankzij de zomerzoek­

dellijk. Daarom werd dan ook terecht een klacht

tochten naar hamsterburchten. Deze inventarisa­

voor het niet naleven van de habitatrichtlijn te­

ties zijn een belangrijke bijdrage van de vrijwil­

gen België ingediend bij de bevoegde Europese

ligers van de Natuurstudiegroep Dijleland en

instanties.

de Vrienden van Meerdaalwoud en Heverleebos in Vlaams-Brabant. In Limburg wordt dit klusje

Deze klacht was aanleiding voor een stroomver­

geklaard door de mensen van de hamsterwerk­

snelling in de effectieve beschermingsmaa tre­

groep van LIKONA. Beide groepen worden

gelen voor de Europese hamster in Vlaanderen.

sinds 2004 bijgestaan door enkele medewerkers

Twee mannelijke hamsters werden in Bertem

van het Agentschap voor Natuur en Bos (vroe­

weggevangen om deel te nemen aan het kweek­

gere afdeling Natuur).

programma in Nederland. Doel was op deze wijze bijdragen aan de genetische diversiteit van

Tot het begin van de jaren 2000 werden ook

de West-Europese hamster en het behoud van de

hamsterburchten aangetroffen in de streek rond

genenpoel voor het geval de soort hier toch zou

Hoegaarden en Riemst. Daarna ontbraken alle

uitsterven. Er werd een uitvoeringsplan geschre­

gegevens van hamsteraanwezigheid voor deze

ven en de eerste in-situ noodmaatregel was een

regio's, wat meteen de reden is waarom hier mo­

feit in 2005. Hierdoor werd in de hamster kem­

menteel geen bescherrningsmaa tregelen worden

gebieden (Bertem-Leefdaal en Heers-Widooie)

genomen. Dat deze potentiële gebieden echter

18ha45 graan opgekocht, dat tot november op

niet worden vergeten moet blijken uit het feit dat

de akkers bleef staan om de hamsters voldoende

nu de eerste afspraken worden gemaakt met de

bescherming en voedsel te bieden tot aan hun

lokale vrijwilligers en overheden om die gebie-

winterslaap. In 2006 kon het Agentschap voor

den deze zomer opnieuw te onderwerpen aan

Natuur en Bos, dankzij de zeer goede samen­

inventarisaties.

werking met de lokale landbouwers, 32 ha ham­ stervriendelijk beheer voor de daaropvolgende

De Boomklever

-

juni 2007

59