De Boomklever Juni 2007

Page 12

centimeters onder de grond. De rupsen en pop­ pen kunnen niet tegen de vorst. Het imago verschijnt normaal gesproken eind april/begin mei. Dan trekt de vlinder ook naar het noorden. De allereerste trekkers komen hier normaal pas in mei toe en de hoofdmoot meest­ al pas later. Tot hiertoe waren er geen gegevens over voort­ planting van deze vlinder in België voor eind

Vroege waarnemingen •

van Meekrap- of Kolibrievlinder:

JUlli.

gevolg van een opwarmend klimaat e Meekrap- of Kolibrievlinder

D (Macrog/ossum stellatarum)

is een

trekvlinder afkomstig van het Mid­ dellandse zeebekken. Ook al is hij een nachtvlinder, toch bezoekt hij graag de hele dag door bloemen. Het is een fantastisch gezicht om hem met zijn lange, beweeglijke roltong nectar te zien slur­ pen terwijl hij ter plaatse in de lucht fladdert als een Kolibrie. Deze vlinder overleefde vroeger onze koude winters niet, maar sinds de jaren '90 worden reeds vanaf januari regelmatig enkele exempla­ ren opgemerkt die erin geslaagd zijn te over­ winteren. De waardplanten van deze vlinder zijn Wal­ strosoorten (Galium sp) en soms ook het Wil­ genroosje (Epilobium angustifolium). De rups verpopt op de grond, maar soms ook enkele

Dit jaar werden er in Loverval (Henegouwen) op 16 maart echter 2 foto's gemaakt van een Ko­ librievlinder die pas zijn vleugels ontplooit. Volgens het advies van de geconsulteerde speci­ alisten verklaren de opwarming van het klimaat en de afgelopen uitzonderlijk zachte winter het vroegtijdig uitsluipen. De vroege waarnemin­ gen zouden dus niet enkel te wijten zijn aan adulte exemplaren die erin slagen te overwinte­ ren, maar ook aan poppen die de winter overle­ ven en vroegtijdig uitsluipen. Uit een overzicht van waarnemingen tijdens het eerste trimester verricht sinds 1990, valt duide­ lijk de toename van vroege waarnemingen op de laatste jaren met een opvallende piek het af­ gelopen voorjaar. Dit was ook bij ons in het Dijleland te merken met 2 waarschijnlijke waarnemingen in Leuven eind maart en 1 zekere waarneming begin april in Herent. Vertaald en aangepast door Bruno Bergrnans naar: Gillard M. (2007), Macroglossum stellatarum et Ie réchauffement du climat, Dernières Nouvelles 2ème trimestre, B.T.O. (Belgische Trekvlinders Onderzoek/ Papillons Migrateurs de Belgique) Met dank aan: Louis-Philippe Arnhem om mij in contact te brengen met de auteur. Marcel Gillard die toestemming gaf om zijn artikel te vertalen en in de Boomklever te publiceren.

Pas uitgeslapen Kolibrievlinder in Loverval op 16 maart 2007. Foto's Alfred Loss De Boomklever

58

-

juni

2007