De Boomklever December 2005

Page 30

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving September - november 2005 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode september - november 2005. De bestreken regio omvat de ge­ meenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Ter­ vuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2005 -

februari 2006 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 maart 2006 verwacht bij Kelle

Mo reau,

Celestijnenlaan 27 A,

bus

201,

3001 H e v e r l e e ,

t:

0486/12.58.77,

e:

kelle.moreau@gmail.com. Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafel­ eend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Ijsvogel, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Zwartkop, Tjiftjaf, Vuurgoudhaan, Glans­ kop, Matkop, Goudvink, Geelgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor niet nader gedetermineerde Anser-gonzen, kieken­ dieven, sternen en een kleinere aalscholver. Ook een waarschijnlijke Zilverplevier, 2 moge­ lijke Grote Piepers, enkele mogelijke groepjes Pestvogel, een waarschijnlijke Frater en een mogelijke ljsgors werden niet weerhouden. Wat de najaarstrektellingen betreft worden voor enkele soorten een beknopt overzicht of enkele fenologische extrema gepresenteerd, maar er sneuvelden nog enkele records waar in een toekomstige bijdrage zal worden ingegaan. Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ

=

Oud-Heverlee/Z, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel

Doode Bemde), Oppem = weilanden tussen Bogaerdenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek­ Dijle) en NGB, NKV= Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek.

Grauwe Gons Anser anser 08/10

groep oud Z (mist) te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt e.v.a.)

09/10

3 ex. ZW te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt)

12/10

3 ex. Z te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt)

15/10

10 ex. +groep oud Z te Leefdaal/plateau (trektelteam NSGD), 2 ex. vallen in te SAR (F. Fluyt)

16/10

31 ex. (4 groepen) 0 te Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt)

23/10

8 ex. Z te Leefdaal/plateau (trektelteam NSGD)

05/11

24 ex. Z te Huldenberg/ljsevallei (F. Fluyt)

07/11

9 ex. Z te Meerbeek/pompstation (A. Smets)

13/11

6 ex. vallen in te SAR (F. Fluyt)

18/11

6 ex. Z te Wilsele/Dijledijk (S. D'Hont)

18/11

groep oud ZW te Terlanen/Abstraat (H. Roosen)

20/11

3 ex. ZW te Terlanen/Abstraat (H. Roosen)

156