De Boomklever Juni 2002

Page 9

Ongewervelden

Zweefvliegenonderzoek in het Dijleland Zweefvliegen zijn een van de beter onderzochte groepen van ongewervelde dieren in het Dijleland. Hierbij komt dat onze streek ook zeer rijk is aan zweef­ vliegensoorten; de combinatie van grote oude bossen, vochtige beekdalen en enkele heiderelicten zorgen voor een grote diversiteit. Het laatste overzicht van de zweefvliegenfauna van het Dijleland werd gepu­ bliceerd door Norbert De Buck in 1996. In zijn artikel werden 166 soorten voor het Dijleland opgesomd. Sindsdien werden een aantal soorten aan de lijst toe­ gevoegd op basis van waarnemingen van Geert Abts, Steven Bouillon, Frank van de Meuter, en Joris Menten. Een lijst met alle soorten tot nu toe waargeno­ men in het Dijleland staat op de website van Natuurstudiegroep Dijleland. De soorten toegevoegd aan de lijst van De Buck (1996) zijn te vinden in Tabel 1. In Belgie werden tot nu toe ongeveer een 31O soorten zweefvliegen waargeno­ men; dit betekent dat 603 van de Belgische zweefvliegenfauna ooit in het Dijleland is aangetroffen. Denk nu niet dat er geen verrassende vondsten in het Dijleland meer te doen zijn: dit voorjaar werd er nog een nieuwe soort, Anasimyia interfuga, aan de fauna van het Dijleland toegevoegd.

Tabel 1 Nieuwe Zweefvliegen (Syrphidae) van het Dijleland t.o.v. De Buck ( 1996) Epistrophe ochrostoma

Neocnemodon latitarsis

Xylota meigeniana

Metasyrphus lapponicus

Cheilosia bergenstammi

Brachypalpus laphriformis

Parasyrphus mallnellus

Cheilosia himantopus

Criorhina asilica

Didea fasciata

Cheilosia nlgripes

Criorhina floccosa

Chrysotoxum festivum

Myolepta vara

Anasymyia transfuga

Platycheirus scambus

Ferdinandea ruficornis

Eristalis aeneus

Pipiza festiva

Eumerus ornatus

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.