De Boomklever Juni 2002

Page 39

Vogels

02/03 om 18u20 1 ex. naar ZW over Beisem/Molenbeekvaflei (M. Depauw) 23/03 1 ex. over Herent/Ter Neppen (M. Depauw) 01/05 1 ex. over Overijse/Mariendal (F. Vandeputte) 16/05 rond 20u 1 ex. over Heverlee/Abdij van 't Park (K. Moreau)

Samenstelling Kelle Moreau, kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be

Medewerkers en correspondenten Jan Arras_, Monique Bekkers_, Koen Berwaerts, Geert Bleys_, Herwig Blockx_, Alain Boeckx, Johan Bogaert, Steven Bouillon, Jan Butaye, Paul Claes, War Claes, Frank Claessens, Bart Creemers, Jos Cuppens, Johan De Baere, Piet De Becker, Michel De Meyere, Her wig Den1eyer, Mark Depauw, Johan De Rycke, Lieven Deschampelaere, Louis De Smet, Wouter Desmet, D'Horre, Wim Dirckx, Francis Dondeyne, Joris Elst, Jean-Philippe Ferette, Freek Fluyt, Frans Geenen, N. Goetghebeur, Jos Grootjans, Robin Guelinckx, Luc Hendrickx, Paul Herroelen, Stefaan Horemans, Gerald Louette, Eddy Macquoy, Gert Meeus, Roger Meeus, Joris Menten, KeHe Moreau, Bruno Nef, Paul Nuyts, Johan Nysten, Stephan Pe­ ten, Andre Reygel, Toon Roels, Wouter Rommens, Hans Roosen, Jos Rutten, Bert Soveyn, Maarten Schurmans, Axel Smets, Geert Sterckx, Erik Toorman, Rlip Vandekeybus, Frank Van de Meutter, Yves Vonden Bossche, Filip Vandeputte, Dir k Vanderlinden, Geert Vandermeulen, Joost Vanheppen, Freder ik Vanlerberghe, Pieter Vanormelingen, Bart Van Rossum, Kris Van Scharen, Wim Veraghtert, Tom Verbeeck, Andre Verboven, Bart Vercoutere, Freek Verdonckt, Werner Verhoeven, Rien Verhuizen, Johan Verliefden, Guy Verlijdt, Filip Volckaert, lgnaz Wanders en Jan Wellekens. Met dank aan Gerald Driessens voor het bezorgen van de waarnemingen in­ gesproken op de Natuurpunt Vogellijn (03/488 01 94).

De "schreeuwarend" van Tourinnes Ik kreeg 2 reacties op "de arend van Tourinnes'' (Boomklever 29: 120}. Na nale­ zen van een artikel en een stuk o p internet over een mogelijke hybride schreeuw/bastaardarend in Donana (dec. 2001) heb ik na wijs beraad beslo­ ten dat ik onmogelijk kan staande houden dat het bij mijn waarneming zeker om een schreeuwarend ging. Hij zat dus de archieven ingaan als "Aquila c�ango/pomarina". Met dank aan Jorg Lambrechts en Lieven De Schamphelaere voor hun bemerkingen.

Herwig Blockx herwig@mail.be

61


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.