De Boomklever Juni 2002

Page 22

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. Maart - mei 2002 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode maart - mei 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode juni­ augustus 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 september 2002 ver­ wacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be .Voor het meest recente uitgebreide natuur­ nieuws uit het Dijleland kan je ook terecht op de website van de Natuurstudie­ groep Dijleland (http://members.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/). Met een gemiddelde temperatuur die l ,4°C hoger lag dan tijdens een nor­ male maartmaand, kon maart 2002 als zeer zacht worden gekarakteriseerd. Het grootste deel van de maand lag de temperatuur boven het langjarig ge­ middelde, afgewisseld door slechts enkele korte koudere periodes, in totaal werden nog 9 vorstdagen genoteerd. Ook de totale zonneschijnduur lag in maart wat hoger dan gemiddeld. Met name de laatste decade (21 tot en met 31 /03) verliep fraai met op 25 en van 27 tot 29 maart gemiddeld zelfs ruim tien uren zonneschijn per dag. Hiermee komt deze maand op de vijfde plaats in de rij van zonnigste maartmaanden sinds 1901. Met gemiddeld over het land 38 mm neerslag tegen normaal 65 mm was maart 2002 droog. Zoals het een typische maartmaand in het Dijleland betaamt, werden ondermeer de laatste waarnemingen van Nonnetje, Grote Zaagbek en Bokje opgetekend. Ook de Grote Zilverreiger(s) verlieten de Dijlevallei eind maart, na een bijna continue aanwezigheid sinds begin december 2001, net zoals de Klapekster die al van begin februari 2002 ter plekke was. Het pleisterende vrouwtje Bril­ duiker bleef tot op 10/04 aanwezig en een mannetjeshybride Kuifeend x Tafel­ eend zorgde ervoor dat zelfs de meest ervaren vogelaars hun determinatie­ gidsen van onder het stof haalden. De laatste Barmsijs werd al bij het begin van de maand gesignaleerd. Ook in april 2002 lag de gemiddelde temperatuur een graad hoger dan nor­ maal. Het grootste deel van de maand werd het weer bepaald door krach­ tige hogedrukgebieden en was het droog, rustig en vaak ook zonnig weer. Alleen rond het midden en einde van de maand was het weer wisselvallig. De eerste tien dagen van april vormden op sommige plaatsen zelfs de zonnigste eerste decade van april in ruim honderd jaar. Gemiddeld was april echter ook aan de natte kant met een tiental mm meer neerslag dan normaal. Tot en met 25 april was de maand echter zeer droog verlopen (dit droge tijdvak was be-

44

t


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.