De Boomklever Juni 2002

Page 17

Vogels

Invasie van Noordse Goudvink in de Leuvense regio De Noordse Goudvink is in onze contreiën een onregelmatige doortrekker en wintergast in zeer klein aantal. In sommige jaren echter kan het voorkomen de vorm aannemen van een invasie. Vijf waarnemingen in regio Leuven in het winterhalfjaar 2001 - 2002 suggereren een dergelijke gebeurtenis.

Goudvinken zijn 's winters in de Dijlevallei beslist geen zeldzaamheid. Wie een beetje d e goede plekken en het biotoo p kent, struweel o f bos met ruigtebegroeiing, vaak in de buurt van water, vangt quasi zeker van ver of van dichtbij de typische, melancholieke roep op. Tijdens een wandeling in het Rodebos te Sint-Agatha-Rode op 20/01/02 was ik dan ook aanvankelijk weinig verrast toen ik enkele malen een onmiskenbaar "pjuuu" hoorde. De verbazing sloeg echter toe als bleek dat het om een groepje van welgeteld 10 exemplaren ging, het grootste ooit dat ik ben tegengeko­ men. De vogels vlogen promt over me heen om even verder op de grond wat eetbaars

bijeen te scharrelen.

Dit had ik nog nooit gezien, Goudvinken -

takkenbosvogels bij uitstek- die als Kepen tussen het dorre gebladerde beuken­ nootjes buit maakten. Het bonte gezelschap bestond uit drie mannetjes en 7 vrouwtjes.

Minstens twee mannetjes en evenveel vrouwtjes van dit groepje

herkende ik als Noordse Goudvink, Pyrrhula p. pyrrhula.

De overige vogels

konden niet in detail worden bekeken, maar vermoedelijk behoorden ook zij tot deze nominaatvorm. Een gelijkaardig tafereel deed zich voor van 28/02/02 tot 03/03/02 toen ik in mijn tuin te Huldenberg een groepje Noordse Goudvinken te gast had. Op 28 en 29 /02 werden 3 mannetjes en 3 vrouwtjes ge­ teld. Op 2/03 telde het groepje1 vrouw­ tje minder. De volgende dag werd nog slechts 1 mannetje gezien. Deze vogels werden gefotografeerd.

Vrouwtje Noordse Goudvink, Huldenberg, 28 februari 2002 Foto: Frederik Fluyt

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.