De Boomklever September 2001

Page 7

Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en ·

omgeving

juni - augustus 2001 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de. periode juni-augustus 2001. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode september-november 200 l .omvatten. Waarnemingen worden voor l 0 december 2001 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 0486 12 58 77, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be . Voor het meest recente natuurnieuws uit het Dijleland kan je ook

terecht

op

de

website

van

Wielewaal

afdeling

Leuven

(http://members.tripod.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/). Dit overzicht bevat aanvullingen· op de periode maart - mei 2001 met waarnemingen van Grote Zilverreiger en Zwarte Stem. Waarnemingen van ondermeer Knobbelzwaan, Canadese Gans, Nijlgans, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Havik, Waterral, Witgat, Oeverloper, Zomertortel, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Nachtegaal, Blauwborst,

Roodborsttapuit,

Kramsvogel,

Sprinkhaanzanger,

Fluiter,

Wielewaal,

Putter,

Goudvink en Appelvink werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Vogels Grauwe Gans Anser anser Het lijkt erop dat vanaf heden ook in de Dijlevallei Grauwe Ganzen van niet-wilde herkomst kunnen waargenomen worden. Waarnemingen van l ad op 't Zoet Water te Oud-Heverlee op 16 en 19/08 (K. Moreau, G. Sterckx) kaderen in de opmars van deze soort in Vlaanderen. Op 26/08 werden nog 2 'grauwe' ganzen waargenomen tussen een groep Canadezen op het plateau te Bertem (S. Bouillon).

Bergeend Tadoma tadoma 10/08 1 juveniel in de Doode Bemde (F. Fluyt)

Krakeend Mareca strepera·

In juni werd de soort enkel genoteerd te Neerijse-Grote Bron, waar ook één succesvol broedgeval werd vastgesteld (7 pulli op l 0/07; F. Fluyt). Vanaf half juli lopen de aantallen hier weer op tot een maximum van 17 ex. op 12/08 (K. Moreau). Te Oud-Heverlee-Noord werd een

aantalsstijging pas genoteerd vanaf half augustus. Hier verbleven op 16 en 19/08 resp. 21 en 44 ex. (S. Bouillon, M. Walravens). Verder was er slechts één waarneming op. een andere plaats, namelijk 1 ex. in de Doode Bemde op 23/07 (K. Moreau).

Slobeend Anas clypeata Na de laatste voorjaarswaarneming op 20/05 (3 mannetjes te Neerijse-Grote Bron; L. Hendrickx)

71