De Boomklever September 2001

Page 27

Geoorde Futen Podiceps 1tf'Jv1collis

in Vlaams-Brabant Paul ,'-/erroelen

Geoorde Futen kwamen in B elgië voor het eerst

toe

broeden te \reel de lA) in 1931: hec aan ra:

brocdkoppels bereikte een eerste maximum te Kalmchout (A) m et 8 paar in 1952

en te

Oordcren met

13 paar in 1971 (�Iacs & Voet 1988). Vanaf 1983 werden in ons land 28 koppels genoteerd en die stijging duuràc tot in 1989 (39--IB koppels). Na twee zeer zwakke jaren (1990-1991: 7-10 koppels) nam de broed populatie toe tot 3135 koppels in 1992, bereikt� een hoogtepunt in 1995 met 57-58 koppels (Ncf 1995. Devos & Anselin 19%) en in 1996 steeg ze tot 83-85 koppels (Anselin & al. 1998). In Vlaams-Brabant wordt de soort jaarlijks gezien vanaf 1971 (niet in 1982) maar haar voorkomen in de periode 1943-1968 (13 waarnemingen) wijkt betrekkelijk niet af van het huidig algemeen patroon in onze provincie en in ons land. Van 1971 tot 1992 neemt het aantal observaties in voor-en najaar lichtjes toe (2-4 waarnemingen) met twee uitschieters: 7 gevallen in 1976 en in 1979.

Het groter

aantal broedgevallen in de provincie Antwerpen sinds 1983 heeft echter geen invloed

gehad op de cijfers in Vlaams-Brabant tot in 1992. Waarschijnlijk is het aantal kandidaat-broedvogels vanaf dan beginnen toenemen zodat de soort meer werd vastgesteld o. a. 6-7 obser-Vaties in de jaren 1993-1994-1995 en 10-13 gevallen vanaf

1996. Uiteindelijk heeft deze toename geleid tot de eerste waarneming in augustus 2000 van 3 kleine jongen te Neerijse-Ooode Bemde (K. Van Scharen in Hens 2000). Geoorde Futen trekken door van februari tot ver in mei. zelden tot in de eerste helft van juni: 01 tot 16 juni 1998 Tienen 2-3 ex; 05 en 1 O juni 1999 Oud-Heverlee. De eerste trekkers in het najaar verschijnen al eind juni, maar de meeste bereiken Vlaams-Brabant in juli en augustus. Vanaf september valt het aantal waarnemingen gevoelig terug en in de laatste drie maanden van het jaar bleef het constant (Fig 1 ) . Twee overwinteringsgevallen werden gepubliceerd: 197 4-75 en 1992-93 één of 2 ex, telkens te Hofstade; er zijn bovendien vier gevallen in januari bekend : drie te Hofstade

(04 jan 1943, 02 jan 1983, 23 jan 1993) en één in de Dijlevallei: 04 jan 1966 Neerijse. jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec

4

Fig. 1

-

5

12

15 17

5

19

27

12

9

9

9

Aantal waarnemingen per maand in de periode 1943-2000

Bij tweederden van de waarnemingen ging het om solitaire vogels; de overige hebben

97

,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.